Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 14 juni 2007 - De Meerleer mot kommissionen

(Mål F-121/05)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Allmänt uttagningsprov - Nekad tillträde till de skriftliga proven - Yrkeserfarenhet - Motiveringsskyldighet - Meddelande om uttagningskommitténs beslut - Begäran om omprövning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: C. Berardis-Kayser och K. Herrmann)

Saken

Talan om dels ogiltigförklaring av de beslut som uttagningskommittén vid uttagningsprov EPSO/A/19/04 fattat om att inte godta sökandens ansökan och att inte ta ställning till dennes begäran om omprövning, dels skadestånd.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 60, 11.3.2006, s. 52.