Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 3. mája 2007 - Bracke/Komisia

(vec F-123/05)1

(Úradníci - Výberové konanie - Interné výberové konanie - Podmienky pripustenia - Oznámenie o výberovom konaní - Podmienky týkajúce sa odpracovaných rokov v službe - Dočasní pracovníci - Článok 27 služobného poriadku - Zásada správneho úradného postupu - Zásada zákazu diskriminácie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Jean-Marc Bracke (Etterbeeck, Belgicko) (v zastúpení: P. Bruwier, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: D. Martin a L. Lozano Palacios)

Predmet veci

Na jednej strane, neuplatniteľnosť podľa článku 241 ES bodu III.1 oznámenia o výberovom konaní COM/PC/04 z dôvodu porušenia zásady zákazu diskriminácie a na druhej strane zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu, ktorým sa odmieta prijatie žalobcu do služobného pomeru, ako aj aktov prijatých na základe tohto rozhodnutia, z toho dôvodu, že porušuje článok 27 Služobného poriadku, zásadu zákazu diskriminácie, zásadu správneho úradného postupu, zásadu nezávislosti výberovej komisie, zásadu legitímnej dôvery a preto, že vychádza z ustanovení nezákonného oznámenia

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 60, 11.3.2006, s. 53.