Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 3 maj 2007 - Bracke mot kommissionen

(mål F-123/05)1

(Tjänstemän - Uttagningsprov - Internt uttagningsprov - Villkor för tillträde - Meddelande om uttagningsprov - Krav på viss tjänstetid - Tillfälligt anställd personal - Artikel 27 i tjänsteföreskrifterna - Principen om god förvaltningssed - Icke-diskrimineringsprincipen)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jean-Marc Bracke (Etterbeeck, Belgien) (ombud: advokaten P. Bruwier)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: D. Martin och L. Lozano Palacios)

Saken

Dels otillämpligheten enligt artikel 241 EG av punkt III.1 i meddelande om uttagningsprov COM/PC/O4 till följd av åsidosättande av icke-diskrimineringsprincipen, dels ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte anställa sökanden, liksom de åtgärder som vidtagits till följd av detta beslut, på den grunden att det strider mot artikel 27 tjänsteföreskrifterna, icke-diskrimineringsprincipen, principen om god förvaltningssed, principen om uttagningskommitténs oberoende och principen om skydd för berättigade förväntningar samt att det grundar sig på en rättsstridig bestämmelse i meddelandet

Avgörande

Talan ogillas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 60, 11.3.2006, s. 53.