Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. - Economidis przeciwko Komisji

(Sprawa F-122/05)1

(Urzędnicy - Powołanie - Stanowisko kierownika wydziału - Odrzucenie kandydatury skarżącego - Oczywisty błąd w ocenie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Étienne, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: J. Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji Komisji o odrzuceniu kandydatury skarżącego na stanowisko kierownika wydziału RTD.F.5 - Biotechnologia i genomika stosowana i o powołaniu H. na to stanowisko

Sentencja wyroku

Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 23 grudnia 2004 r. powołująca H. na stanowisko kierownika wydziału "Biotechnologia i genomika stosowana" i w rezultacie odrzucająca kandydaturę skarżącego na to stanowisko zostaje uchylona.

Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 60 z 11.3.2006 r.