Language of document : ECLI:EU:F:2007:102

PERSONALERETTENS DOM

(Anden Afdeling)

14. juni 2007

Sag F-121/05

Michel De Meerleer

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – almindelig udvælgelsesprøve – afslag på adgang til de skriftlige prøver – erhvervserfaring – begrundelse – meddelelsen om udvælgelseskomitéens afgørelse – ansøgning om en fornyet gennemgang«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved sagsøgeren i det væsentlige har nedlagt påstand dels om annullation af den af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/A/19/04 trufne afgørelse af 12. april 2005, der ikke imødekommer sagsøgerens ansøgning om deltagelse i nævnte udvælgelsesprøve, og annullation af samme udvælgelseskomités afgørelse af 30. maj 2005 om ikke at tage stilling til hans ansøgning om en fornyet gennemgang, dels påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren erstatning for den skade, han hævder at have lidt.

Udfald: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – klage – retlig interesse i søgsmål

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

2.      Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – organisation – adgangsbetingelser og regler

(Tjenestemandsvedtægten, art. 25, 90 og 91; bilag III, art. 7)

1.      Ansøgeren til en udvælgelsesprøve med henblik på adgang til ansættelse ved Fællesskaberne har en særskilt og reel interesse i at nedlægge påstand om annullation af udvælgelseskomitéens afgørelse om ikke at foretage en fornyet gennemgang af dens oprindelige afgørelse om ikke at give ansøgeren adgang til udvælgelsesprøven på grund af hans utilstrækkelige erhvervserfaring, selv om vedkommende under alle omstændigheder kunne have indgivet en klage og anlagt et søgsmål til prøvelse af denne første afgørelse om manglende adgang. Det skøn, som udvælgelseskomitéen råder over ved en fornyet gennemgang af dens afgørelser for så vidt angår vurderingen af karakteren og varigheden af ansøgernes tidligere erhvervserfaring såvel som af denne erfarings større eller mindre relevans for den pågældende stillings krav, kan ikke sammenlignes med den kontrol, som under en klagesag udøves af ansættelsesmyndigheden, der ikke har beføjelse til at annullere eller ændre udvælgelseskomitéens afgørelse, og heller ikke med den legalitetskontrol, som Fællesskabets retsinstanser udøver i forbindelse med et søgsmål, eftersom disse blot skal efterprøve, at udvælgelseskomitéen ved udøvelsen af sit skøn med hensyn til hver enkelt ansøgers erhvervserfaring ikke har begået åbenbare fejl.

Følgelig skal sagsøgeren kunne lade Fællesskabets retsinstanser efterprøve legaliteten af udvælgelseskomitéens afgørelse om afvisning af en fornyet gennemgang af dens første afgørelse om ikke at give adgang til udvælgelsesprøven, der blev truffet under henvisning til, at ansøgningen var indgivet for sent, også selv om disse retsinstanser samtidigt skal efterprøve, om den første afgørelse var berettiget.

(jf. præmis 29, 30, 32 og 33)

Henvisning til:

Domstolen, 5. april 1979, sag 117/78, Orlandi mod Kommissionen, Sml. s. 1613, præmis 9; 7. maj 1986, sag 52/85, Rihoux m.fl. mod Kommissionen, Sml. s. 1555, præmis 9.

Retten, 13. december 1990, sag T-115/89, González Holguera mod Parlamentet, Sml. II, s. 831, præmis 54; 21. november 2000, sag T-214/99, Carrasco Benítez mod Kommissionen, Sml. Pers. I‑A, s. 257, og II, s. 1169, præmis 70 og 71; 23. januar 2002, sag T-386/00, Gonçalves mod Parlamentet, Sml. Pers. I‑A, s. 13, og II, s. 55, præmis 34; 25. marts 2004, sag T-145/02, Petrich mod Kommissionen, Sml. Pers. I‑A, s. 101, og II, s. 447, præmis 37.

2.      Selv om proceduren for en fornyet gennemgang af en afgørelse truffet af en udvælgelseskomité ganske vist ikke er undergivet bestemmelserne i vedtægtens artikel 90 og 91, er det, hvis ansøgningen om en fornyet gennemgang skal have effektiv virkning, og hvis ansøgerne skal have sikkerhed for at kunne anvende dette retsmiddel under overholdelse af ligebehandlingsprincippet, ikke blot påkrævet, at den afgørelse, som ansøgningen om en fornyet gennemgang vedrører, er nået frem til adressaten, men også, at meddelelsen giver den pågældende mulighed for at få kendskab til afgørelsens indhold. Administrationen er i denne forbindelse forpligtet til at sikre sig, at tjenestemændene faktisk og nemt kan få kendskab til afgørelser, som berører dem individuelt.

Det er ikke i strid med vedtægtens artikel 25, artikel 7 i vedtægtens bilag III, meddelelsen om udvælgelsesprøven eller ligebehandlingsprincippet, at en afgørelse truffet af en udvælgelseskomité for en udvælgelsesprøve organiseret af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afviser en ansøgning om fornyet gennemgang af en afgørelse om ikke at give en ansøger adgang til udvælgelsesprøven, fordi den er indgivet for sent, selv om der ikke foreligger noget bevis for, at ansøgeren har modtaget en email med oplysning om, at denne afgørelse er blevet lagt i ansøgerens personlige sagsmappe på EPSO’s hjemmeside, og selv om meddelelsen om udvælgelsesprøven ikke præciserede, hvorledes udvælgelseskomitéens afgørelse ville blive meddelt, når de oplysninger, som den indeholdt, sammenholdt med dens bilag og de klare instrukser på EPSO’s hjemmeside, fastsatte, dels at fristen for at indgive en ansøgning om fornyet gennemgang ikke begyndte at løbe, når en varsels-email blev modtaget i ansøgerens elektroniske postkasse, men når der blev lagt et nyt dokument i ansøgerens personlige sagsmappe på EPSO’s hjemmeside, dels at ansøgeren aktivt skulle følge med i opdateringerne af nævnte sagsmappe, hvilket nærværende ansøger i strid med sin pligt til agtpågivenhed ikke har gjort.

(jf. præmis 61, 72, 80, 81, 87 og 88)

Henvisning til:

Retten, 17. maj 2006, sag T-95/04, Lavagnoli mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-2, s. 121, og II-A-2, s. 569, præmis 45 og 48.