Language of document : ECLI:EU:F:2007:102

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

14. juuni 2007

Kohtuasi F-121/05

Michel De Meerleer

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Avalik konkurss – Kirjalikele katsetele mittelubamine – Töökogemus – Põhjendamiskohustus – Konkursikomisjoni otsusest teatamine – Uuesti läbivaatamise taotlus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles M. De Meerleer palub sisuliselt esiteks tühistada avaliku konkursi EPSO/A/19/04 konkursikomisjoni otsus lükata tagasi tema kandidatuur sellel konkursil ning sama komisjoni 30. mai 2005. aasta otsus jätta tema uuesti läbivaatamise taotluse kohta otsus tegemata, ja teiseks mõista komisjonilt välja kahju, mis talle on väidetavalt tekitatud.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Menetluse algatamise huvi

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

2.      Ametnikud – Konkurss – Korraldamine – Konkursile lubamise tingimused ja kord

(Personalieeskirjad, artiklid 25, 90 ja 91; III lisa artikkel 7)

1.      Ühenduse avalikku teenistusse saamiseks korraldatud konkursil osaleval kandidaadil on eriline ja reaalne huvi paluda tühistada konkursikomisjoni otsus, millega jäetakse uuesti läbi vaatamata konkursikomisjoni esialgne otsus kõnealust isikut tema ebapiisava töökogemuse tõttu konkursile mitte lubada, kuigi tal on igal juhul olnud võimalus esitada selle esialgse otsuse peale konkursile mittelubamise kohta kaebus. Konkursikomisjonile oma otsuste uuesti läbivaatamisel antud kaalutluspädevus hinnata kandidaatide eelneva töökogemuse laadi ja pikkust kui ka seda, kui otseselt või kaudselt on need täidetava ametikoha nõuetega seotud, ei ole võrreldav kontrolliga, mida teostab kaebemenetluses ametisse nimetav asutus, kellel puudub õigus konkursikomisjoni otsust muuta või tühistada, ega ühenduste kohtu poolt hagimenetluses teostatava seaduslikkuse kontrolliga, mis peab piirduma vaid selle väljaselgitamisega, kas konkursikomisjon ei ole iga kandidaadi esitatud töökogemuse hindamisel kasutanud oma kaalutluspädevust ilmselgelt ebaõigesti.

Järelikult peab hagejal olema õigus sellele, et ühenduste kohus kontrolliks, kas on õiguspärane konkursikomisjoni otsus, millega jäeti uuesti läbi vaatamata hageja konkursile mittelubamise otsus, mis oli tehtud tulenevalt sellest, et taotlus esitati hilinemisega, ehkki samal ajal on asjaomase kohtu kontrollimisel esialgse otsuse põhjendatus.

(vt punktid 29, 30, 32 ja 33)

Viited:

Euroopa Kohus: 5. aprill 1979, kohtuasi 117/78: Orlandi vs. komisjon (EKL 1979, lk 1613, punkt 9); 7. mai 1986, kohtuasi 52/85: Rihoux jt vs. komisjon (EKL 1986, lk 1555, punkt 9)

Esimese Astme Kohus: 13. detsember 1990, kohtuasi T‑115/89: González Holguera vs. parlament (EKL 1990, lk II‑831, punkt 54); 21. november 2000, kohtuasi T‑214/99: Carrasco Benítez vs. komisjon (EKL AT 2000, lk I‑A‑257 ja II‑1169, punktid 70 ja 71); 23. jaanuar 2002, kohtuasi T‑386/00: Gonçalves vs. parlament (EKL AT 2002, lk I‑A‑13 ja II‑55, punkt 34); 25. märts 2004, kohtuasi T‑145/02: Petrich vs. komisjon (EKL AT 2004, lk I‑A‑101 ja II‑447, punkt 37)

2.      Kuigi on tõsi, et konkursikomisjoni otsuse uuesti läbivaatamise menetlusele ei kohaldata personalieeskirjade artikleid 90 ja 91, on uuesti läbivaatamise taotluse efektiivsuse ja selle tagamiseks, et kandidaadid saavad sellist õiguskaitsevahendit võrdse kohtlemise põhimõtet järgides kasutada, nõutav mitte ainult see, et uuesti läbivaatamise esemeks olev otsus edastataks selle adressaadile, vaid ka see, et viimasel on võimalik selle sisuga asjakohaselt tutvuda. Sellega seoses on administratsioonil kohustus tagada, et kandidaatidel on võimalik neid isiklikult puudutavate otsustega asjakohaselt ja hõlpsalt tutvuda.

Personalieeskirjade artikliga 25, III lisa artikliga 7, konkursiteatega ning võrdse kohtlemise põhimõttega ei ole vastuolus Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) korraldatud konkursi komisjoni otsus, millega jäetakse hilinemisega esitamise tõttu kandidaadi konkursile mittelubamise otsuse uuesti läbivaatamise taotlus rahuldamata, ehkki puudus tõend, et kandidaat on kätte saanud elektroonilise kirja, milles tehakse talle teatavaks kõnealuse otsuse lisamine tema isikutoimikusse EPSO Interneti‑leheküljel, ja kuigi konkursiteates ei olnud konkursikomisjoni otsustest teatamise korda täpsustatud, kuid kõnealune teade sisaldas siiski andmeid, mis nägid koos konkursiteate lisa ja EPSO Interneti‑leheküljel avaldatud selgete juhistega esiteks ette, et uuesti läbivaatamise taotluse esitamise tähtaja kulgemise algus ei sõltu kandidaadi elektronposti aadressile saadetud teate kättesaamisest, vaid selle aluseks on uue dokumendi lisamine tema isikutoimikusse EPSO Interneti‑leheküljel, ning teiseks, et kandidaat peab aktiivselt kõnealuses toimikus tehtavaid muudatusi jälgima, mida ta aga vastupidi oma hoolsuskohustusele ei teinud.

(vt punktid 61, 72, 80, 81, 87 ja 88)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 17. mai 2006, kohtuasi T‑95/04: Lavagnoli vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑2-‑21 ja II‑A‑2‑569, punktid 45 ja 48)