Language of document : ECLI:EU:F:2007:76

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 3. mája 2007

Vec F‑123/05

Jean‑Marc Bracke

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Úradníci – Výberové konanie – Interné výberové konanie – Podmienky pripustenia – Oznámenie o výberovom konaní – Podmienky týkajúce sa odpracovaných rokov v službe – Pracovníci na dočasnú dobu – Článok 27 služobného poriadku – Zásada riadnej správy vecí verejných – Zásada zákazu diskriminácie“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou J.‑M. Bracke navrhuje zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu zo 7. septembra 2005, ktorým sa zamietla jeho sťažnosť namierená proti rozhodnutiu Komisie z 21. apríla 2005 o odmietnutí zamestnať ho ako úradníka na skúšobnú dobu po ukončení výberového konania COM/PC/04

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako nedôvodná. Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Výberové konanie – Interné výberové konania – Podmienky pripustenia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 27 prvý odsek a článok 29 ods. 1)

2.      Úradníci – Výberové konanie – Výberová komisia – Nezávislosť – Hranice

1.      Výkon voľnej úvahy, ktorou inštitúcie disponujú v oblasti organizácie výberových konaní, najmä pokiaľ ide o stanovenie podmienok pripustenia uchádzačov k účasti, musí byť zlučiteľný s kogentnými ustanoveniami článku 27 prvého odseku a článku 29 ods. 1 služobného poriadku. Článok 27 prvý odsek služobného poriadku kogentným spôsobom vymedzuje účel každého prijímania do služobného pomeru a článok 29 ods. 1 služobného poriadku stanovuje rámec konaní, ktoré treba dodržať pri obsadzovaní voľných pracovných miest. V dôsledku toho musí byť voľná úvaha vždy uplatňovaná podľa požiadaviek súvisiacich s pracovným miestom, ktoré sa má obsadiť, a všeobecnejšie, podľa záujmu služby.

Vyžadovaním počtu odpracovaných rokov v postavení úradníka alebo iného zamestnanca spadajúceho do pôsobnosti Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov ako podmienky pripustenia do interného výberového konania, s vylúčením období práce v inštitúciách ako pracovník na dočasnú dobu, menovací orgán správne uplatňuje články 27 a 29 služobného poriadku. Táto podmienka pripustenia účasti totiž umožňuje zaistiť to, že uchádzači okrem odbornej praxe preukázali svoje schopnosti v rámci pracovnoprávnych vzťahov stanovené služobným poriadkom a Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov, ktoré sa od pracovnoprávnych vzťahov pracovníkov na dočasnú dobu odlišujú v oblasti podriadenosti, hodnotenia a disciplíny. Táto podmienka neporušuje zásadu rovnosti zaobchádzania, pretože s ohľadom na svoj účel osoby, ktoré pracovali ako pracovníci na dočasnú dobu, na jednej strane, a osoby, ktoré pracovali ako úradník alebo zamestnanec, na druhej strane, nie sú v porovnateľnej situácii.

(pozri body 45, 46, 49 – 52 a 56)

Odkaz:

Súd prvého stupňa, 21. novembra 2000, Carrasco Benítez/Komisia, T‑214/99, Zb. VS s. I‑A‑257, II‑1169, body 53 a 57; 13. decembra 2006, Heus/Komisia, T‑173/05, Zb. VS s. I‑A-2-329, II‑A-2-1695, body 37, 41, 42 a 44

2.      Menovací orgán je pri výkone svojich právomocí povinný prijímať rozhodnutia, ktoré nie sú protiprávne. Preto nie je viazaný rozhodnutím výberovej komisie, ktorého protiprávnosť by následne mohla ovplyvniť jeho vlastné rozhodnutie. V prípade, že výberová komisia neprávom pripustí kandidáta do výberového konania a následne ho zapíše do zoznamu vhodných uchádzačov, menovací orgán musí odmietnuť vymenovanie tohto uchádzača odôvodneným rozhodnutím, ktoré umožní súdu Spoločenstva posúdiť jeho dôvodnosť.

Menovací orgán musí preskúmať zákonnosť rozhodnutia výberovej komisie o pripustení uchádzača do výberového konania len v momente, keď nastane otázka skutočného prijatia do služobného pomeru, a nie v momente, keď mu výberová komisia oznámi zoznam vhodných uchádzačov.

(pozri body 64 a 65)

Odkaz:

Súdny dvor, 23. októbra 1986, Schwiering/Dvor audítorov, 142/85, Zb. s. 3177, body 19 a 20

Súd prvého stupňa, 16. marca 2005, Ricci/Komisia, T‑329/03, Zb. VS s. I‑A‑69, II‑315, bod 35; 15. septembra 2005, Luxem/Komisia, T‑306/04, Zb. VS s. I‑A‑263, II‑1209, body 23 a 24