Language of document :

Valitus, jonka Maria Teresa Coppo Gavazzi ym. ovat tehneet 28.12.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kahdeksas jaosto) yhdistetyissä asioissa T-389/19–T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19–T-414/19, T-416/19–T-418/19, T-420/19–T-422/19, T-425/19–T-427/19, T-429/19–T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19–T-442/19, T-444/19–T-446/19, T-448/19, T-450/19–T-454/19, T-463/19 ja T-465/19, Coppo Gavazzi ym. v. parlamentti 15.10.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-725/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittajat: Maria Teresa Coppo Gavazzi, Cristiana Muscardini, Luigi Vinci, Agostino Mantovani, Anna Catasta, Vanda Novati, Francesco Enrico Speroni, Maria Di Meo, Giuseppe Di Lello Finuoli, Raffaele Lombardo, Olivier Dupuis, Leda Frittelli, Livio Filippi, Vincenzo Viola, Antonio Mussa, Mauro Nobilia, Sergio Camillo Segre, Stefano De Luca, Riccardo Ventre, Mirella Musoni, Francesco Iacono, Vito Bonsignore, Claudio Azzolini, Vincenzo Aita, Mario Mantovani, Vincenzo Mattina, Romano Maria La Russa, Giorgio Carollo, Fiammetta Cucurnia omasta puolestaan ja Giulietto Chiesan perillisenä, Roberto Costanzo, Giorgio Gallenzi Giulio Cesare Gallenzin perillisenä, Vitaliano Gemelli, Pasqualina Napoletano ja Ida Panusa (edustaja: asianajaja M. Merola)

Muu osapuoli: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

valituksenalainen tuomio on kumottava

asia T-453/19, Panusa v. parlamentti on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen asiakysymyksen tutkimista varten

muita valittajia koskevat riidanalaiset päätökset on kumottava

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäisessä valitusperusteessa valittajat vetoavat oikeudelliseen virheeseen, joka perustuu siihen, että unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että riidanalaiset päätökset eivät koskeneet eläkeoikeutta ja ettei niillä ollut vaikutusta eläkeoikeuteen, ja totesi näin ollen, että ne olivat yhteensopivia yleisten periaatteiden ja perusoikeuskirjan kanssa. Virhe johtuu siitä, että oikeus eläkkeeseen ja oikeus saada vanhuuseläkettä on erotettu abstraktisti ja mielivaltaisesti toisistaan. Valituksenalaisilla päätöksillä on loukattu oikeutta eläkkeeseen ja siten niillä loukataan sekä parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeisiin sisältyviä säännöksiä että myös omaisuudensuojaa, mikä on suhteellisuusperiaatteen, oikeusvarmuuden periaatteen ja perustellun luottamuksen suojan vastaista.

Toisessa valitusperusteessa valittajat viittaavat useisiin oikeudellisiin virheisiin, joita unionin yleinen tuomioistuin on heidän mukaansa tehnyt arvioidessaan luonteeltaan menettelyllisiä kumoamisperusteita, jotka valittajat esittivät ensimmäisessä oikeusasteessa ja jotka koskevat erityisesti riidanalaisten päätösten asianmukaisen oikeusperustan yksilöintiä, toimen toteuttaneen yksikön päällikön toimivaltaa ja perustelujen puuttumista. Unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt katsoa, että riidanalaiset päätökset perustuvat säännökseen, joka on nyttemmin kumottu, ja todeta niiden olevan erityistä toimivaltaa edellyttäviä toimia, jotka vain Euroopan parlamentin puhemiehistö voi antaa. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin on heidän mukaansa laajentanut kohtuuttomasti mahdollisuutta käyttää perusteluissa viittausketjua. Perustelut eivät näet sisälly riidanalaisiin päätöksiin vaan ainoastaan Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön lausuntoon, jota ei kuitenkaan ole nimenomaisesti mainittu riidanalaisissa päätöksissä tai niiden liitteissä.

Kolmannessa valitusperusteessa asian T-453/19 kantaja vetoaa oikeudelliseen virheeseen, kun hänen kanteensa on jätetty tutkimatta oikeussuojan tarpeen puuttumisen vuoksi. Unionin yleinen tuomioistuin ei näet ole ottanut huomioon sitä mahdollisuutta, että valittajan saama vanhuuseläke perustuu muuhun oikeusperustaan, vaikka asiasta keskusteltiin suullisessa käsittelyssä. Oikeussuojan tarpeen olemassaoloa ei voida kiistää, koska tällainen muu oikeusperusta takaa valittajalle korkeamman eläkkeen.

____________