Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Förvaltningsrätten i Stockholm (Швеция) на 7 януари 2012 г. - Skandia America Corporation USA, filial Sverige/Skatteverket

(Дело C-7/13)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Förvaltningsrätten i Stockholm

Страни в главното производство

Жалбоподател: Skandia America Corporation USA, filial Sverige

Ответник: Skatteverket

Преюдициални въпроси

Доставките на договорени с външни доставчици услуги от търговец от трета държава за клона му в държава членка с разпределяне на разходите по доставката за клона съставляват ли облагаеми сделки, ако клонът принадлежи към ДДС група в държавата членка?

Ако отговорът на първия въпрос е утвърдителен, следва ли търговецът от третата държава да се смята за данъчнозадължено лице, което не е установено в държавата членка по смисъла на член 196 от Директивата, в резултат от което данъкът по сделките да е изискуем от получателя?

____________

1 - Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (OB L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).