Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Förvaltningsrätten i Stockholm (Sverige) den 7. januar 2013 - Skandia America Corporation USA, filial Sverige mod Skatteverket

(Sag C-7/13)

Processprog: svensk

Den forelæggende ret

Förvaltningsrätten i Stockholm

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Skandia America Corporation USA, filial Sverige

Sagsøgt: Skatteverket

Præjudicielle spørgsmål

Udgør levering af eksternt erhvervede tjenesteydelser fra et foretagendes hovedetablering i et tredjeland til dets filial i en medlemsstat, med en allokering af omkostningerne ved erhvervelsen til filialen, afgiftspligtige transaktioner, såfremt filialen indgår i en momsgruppe i medlemsstaten?

2)    Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, skal hovedetableringen i tredjelandet da anses for en afgiftspligtig person, som ikke er etableret i medlemsstaten som omhandlet i direktivets  artikel 196, med den følge, at erhververen skal betale moms af transaktionerne?

____________

1 - Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, EUT L 347, s. 1.