Language of document :

Tiesas (devītā palāta) 2014. gada 17. septembra spriedums (Förvaltningsrätten i Stockholm (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Skandia America Corporation (USA), filial Sverige/Skatteverket

(lieta C-7/13) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma – Direktīva 2006/112/EK – PVN maksātāju grupa – Iekšējā rēķinu izrakstīšana par pakalpojumiem, ko sniegusi galvenā sabiedrība, kuras juridiskā adrese ir trešajā valstī, filiālei, kas ir PVN maksātāju grupā dalībvalstī – Sniegto pakalpojumu apliekamība ar nodokli

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Förvaltningsrätten i Stockholm

Pamatlietas puses

Prasītāja: Skandia America Corporation (USA), filial Sverige

Atbildētāja: Skatteverket

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 2. panta 1. punkts, 9. un 11. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka trešajā valstī dibināta galvenā uzņēmuma sniegtie pakalpojumi tā filiālei, kas ir nodibināta dalībvalstī, ir ar nodokli apliekami darījumi, ja šī pēdējā minētā ir tādu personu grupas dalībniece, kuras ir jāuzskata par vienu pievienotās vērtības nodokļa maksātāju;

Direktīvas 2006/112 56., 193. un 196. pants jāinterpretē tādējādi, ka tādā situācijā kā pamatlietā, kad trešajā valstī esošas sabiedrības galvenais uzņēmums pret atlīdzību sniedz pakalpojumus šīs pašas sabiedrības filiālei, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī, kurā šī filiāle ir arī tādu personu grupas dalībniece, kuras ir jāuzskata par vienu pievienotās vērtības nodokļa maksātāju, šī grupa kā minēto pakalpojumu saņēmēja kļūst par maksājamā pievienotās vērtības nodokļa parādnieci.

____________

1      OV C 55, 23.2.2013.