Language of document : ECLI:EU:C:2014:2225

Дело C‑7/13

Skandia America Corp. (USA), filial Sverige

срещу

Skatteverket

(Преюдициално запитване,
отправено от Förvaltningsrätten i Stockholm)

„Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — ДДС група — Вътрешно фактуриране на услугите, предоставяни от търговец със седалище в трета страна за негов клон, принадлежащ към ДДС група в държава членка — Облагаемост на предоставяните услуги“

Резюме — Решение на Съда (втори състав) от 17 септември 2014 г.

1.        Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Облагаеми сделки — Възмездни доставки на услуги — Понятие — Услуги, предоставяни от търговец със седалище в трета страна за негов клон в държава членка — Клон, който принадлежи към група лица, които може да се разглеждат като едно данъчнозадължено лице за целите на данъка върху добавената стойност — Включване

(член 2, параграф 1 и членове 9 и 11 от Директива 2006/112 на Съвета)

2.        Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Лица — платци на данъка — Данъчнозадължено лице, получател на услуги, извършвани от установено в трета страна данъчнозадължено лице — Понятие — Получател на услуги, предоставяни от търговец със седалище в трета страна за негов клон в държава членка — Клон, който принадлежи към група лица, които може да се разглеждат като едно данъчнозадължено лице за целите на данъка върху добавената стойност — Включване

(членове 56, 193 и 196 от Директива 2006/112 на Съвета)

1.        Член 2, параграф 1 и членове 9 и 11 от Директива 2006/112 относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че доставките на услуги от установената в трета държава централа на търговеца за негов клон в държава членка са облагаеми сделки, когато клонът е член на група за целите на данъка върху добавената стойност.

Всъщност приравняването към едно данъчнозадължено лице изключва възможността членовете на групата да продължат да подават отделно декларации за данъка и да бъдат определяни във и извън тяхната група като данъчнозадължени лица, при положение че само общото данъчнозадължено лице има право да подаде посочените декларации. Оттук следва, че в такава хипотеза доставките на услуги, извършвани от трето лице за член на такава група, трябва да се разглеждат за целите на данъка върху добавената стойност като извършени не в полза на този член, а в полза на самата група, към която той принадлежи.

(вж. точки 29 и 32; точка 1 от диспозитива)

2.        Членове 56, 193 и 196 от Директива 2006/112 относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че в случай, в който намиращата се в трета държава централа на дружеството доставя възмездно услуги на установен в държава членка клон на същото дружество, а клонът е член на група лица, които може да се разглеждат като едно данъчнозадължено лице за целите на данъка върху добавената стойност в тази държава членка, въпросната група като получател на услугите става платец на изискуемия данък върху добавената стойност.

Всъщност член 196 от Директива 2006/112 предвижда, че по изключение от общото правило на член 193 от Директивата, съгласно което данъкът върху добавената стойност е платим в държавата членка от данъчнозадълженото лице, извършващо облагаеми доставки на услуги, данъкът върху добавената стойност се дължи от данъчнозадълженото лице, което е получател на услугите, когато услугите по член 56 от Директивата му се доставят от данъчнозадължено лице, което не е установено в тази държава членка.

Доставката на тези услуги в подобна хипотеза представлява облагаема сделка съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Директива 2006/112, а групата, към която принадлежи получилият услугите клон, се смята за получател на тези услуги за целите на данъка върху добавената стойност.

(вж. точки 34, 35, 37 и 38; точка 2 от диспозитива)