Language of document : ECLI:EU:C:2014:2225

Sag C‑7/13

Skandia America Corp. (USA), filial Sverige

mod

Skatteverket

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af förvaltningsrätten i Stockholm)

»Præjudiciel forelæggelse – det fælles merværdiafgiftssystem – direktiv 2006/112/EF – momsgruppe – intern fakturering af ydelser leveret af en hovedvirksomhed med hjemsted i en tredjestat til virksomhedens filial, der er medlem af en momsgruppe i en medlemsstat – spørgsmålet om, hvorvidt de leverede ydelser er afgiftspligtige eller ej«

Sammendrag – Domstolens dom (Anden Afdeling) af 17. september 2014

1.        Harmonisering af afgiftslovgivningerne – det fælles merværdiafgiftssystem – afgiftspligtige transaktioner – levering af tjenesteydelser mod vederlag – begreb – ydelser leveret af en hovedvirksomhed med hjemsted i en tredjestat til virksomhedens filial, der er etableret i en anden medlemsstat – filial, der er medlem af en gruppe af personer, der kan betragtes som én afgiftspligtig person i forhold til merværdiafgift – omfattet

(Rådets direktiv 2006/112, art. 2, stk. 1, 9 og 11)

2.        Harmonisering af afgiftslovgivningerne – det fælles merværdiafgiftssystem – afgiftspligtige personer – afgiftspligtig modtager af ydelser udført af en afgiftspligtig person etableret i et tredjeland – begreb – modtager af ydelser leveret af en hovedvirksomhed med hjemsted i en tredjestat til virksomhedens filial, der er etableret i en medlemsstat – filial, der er medlem af en gruppe af personer, der kan betragtes som én afgiftspligtig person i forhold til merværdiafgift – omfattet

(Rådets direktiv 2006/112, art. 56, 193 og 196)

1.        Artikel 2, stk. 1, artikel 9 og 11 i direktiv 2006/112 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at levering af tjenesteydelser fra en hovedetablering med hjemsted i et tredjeland til dens filial i en medlemsstat udgør afgiftspligtige transaktioner, når filialen indgår i en merværdiafgiftsgruppe.

Ligestilling med en enkelt afgiftspligtig person udelukker, at medlemmerne af merværdiafgiftsgruppe vedbliver med selvstændigt at underskrive afgiftsangivelser og vedbliver med uden for deres koncern at blive anset for afgiftspligtige personer, da kun den ene afgiftspligtige person har beføjelse til at underskrive nævnte angivelser. Det følger heraf, at tjenesteydelser leveret af en tredjepart til et medlem af en merværdiafgiftsgruppe i en sådan situation i afgiftsmæssig henseende skal betragtes som gennemført ikke til fordel for dette medlem, men for den afgiftsgruppe i sig selv, som selskabet tilhører.

(jf. præmis 29 og 32 samt domskonkl. 1)

2.        Artikel 56, 193 og 196 i direktiv 2006/112 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at i en situation, hvor et selskabs hovedetablering i et tredjeland leverer ydelser mod vederlag til samme selskabs filial med hjemsted i en medlemsstat, og hvor den pågældende filial er medlem af en gruppe af personer, der kan betragtes som én afgiftspligtig person i forhold til merværdiafgift, i denne medlemsstat, er denne gruppe som modtager af tjenesteydelserne pligtig at betale den skyldige merværdiafgift.

Som en undtagelse til den generelle regel i artikel 193 i direktiv 2006/112, hvorefter momsen i en medlemsstat påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af ydelser, bestemmer samme direktivs artikel 196, at merværdiafgiften påhviler den afgiftspligtige kunde til disse ydelser, hvis de i artikel 56 omhandlede ydelser leveres af en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i denne medlemsstat.

Leveringen af ydelser i en sådan situation er imidlertid afgiftspligtige i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i direktiv 2006/112, og den merværdiafgiftsgruppe, som den filial, der har modtaget ydelserne, er medlem af, i afgiftsmæssig henseende betragtes som modtager af disse ydelser.

(jf. præmis 34, 35, 37 og 38 samt domskonkl. 2)