Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 18 december 2008 - Nijs mot Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

(Mål F-64/08)

(Personalmål - Tjänstemän - Artikel 35.1 e i rättegångsreglerna - Kortfattad framställning av grunderna för talan - Betygsförfarande - Utnämning av en utvärderare och en kontrollutvärderare - Avsaknad av rättsakt som går någon emot - Uppenbart att talan skall avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (ombud: advokaterna F. Rollinger och A. Hertzog)

Svarande: Europeiska gemenskapernas revisionsrätt (ombud: T. Kennedy, J.-M. Stenier och G. Corstens)

Saken

Ogiltigförklaring av revisionsrättens beslut om utnämning av sökandens utvärderare och en kontrollutvärderare och begäran om skadestånd till följd av detta besluts antagande.

Avgörande

Talan avvisas då det är uppenbart att den helt saknar rättslig grund.

Bart Nijs ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________