Language of document : ECLI:EU:F:2009:61

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2009. gada 12. jūnijā

Lieta F‑67/08

Maria Teresa Visser‑Fornt Raya

pret

Eiropas Policijas biroju (Eiropols)

Civildienests – Eiropola personāls – Līguma nepagarināšana – Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums – Pieņemamība – Interese celt prasību – Prasība par lēmumu, kurš prasības celšanas brīdī vairs nepastāv – Iepriekšējas sūdzības neesamība 

Priekšmets Prasība, kas iesniegta atbilstoši Konvencijas par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3. pants (Eiropola konvencija), 40. panta 3. punktam un Eiropola Civildienesta noteikumu 93. panta 1. punktam, kurā M. T. Visser‑Fornt Raya lūdz atcelt Eiropola direktora 2007. gada 4. oktobra lēmumu, ar ko tika atteikts pagarināt viņas līgumu un viņai piedāvāt līgumu uz nenoteiktu laiku, atcelt Eiropola direktora 2008. gada 29. aprīļa lēmumu, ar ko tika noraidīta viņas sūdzība par iepriekš minēto 2007. gada 4. oktobra lēmumu, un atcelt Eiropola direktora 2008. gada 12. jūnija lēmumu, ar kuru no jauna tika atteikts pagarināt viņas līgumu

Nolēmums Prasību noraidīt. Prasītāja atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Interese celt prasību – Novērtēšana prasības celšanas brīdī – Vairs spēkā neesošs apstrīdēts lēmums


Interesei celt prasību, kas ir nepieciešams nosacījums pieņemamībai, ir jāpastāv prasības celšanas brīdī. Tādējādi prasība par tiesību akta atcelšanu ir nepieņemama, ja prasības reģistrācijas dienā lēmums vairs nav spēkā tiesību sistēmā tādēļ, ka pēc atkārtotas pārbaudes ir ticis pieņemts jauns lēmums ar citu pamatojumu un pamatojoties uz citiem faktiem nekā tiem, uz kuru pamata tika pieņemts pirmais lēmums. Jaunais lēmums nav apstiprinošs lēmums, bet, tieši otrādi, tas ir autonoms lēmums, ar kuru aizstāj iepriekšējo lēmumu.

(skat. 32., 33., 35. un 36. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2007. gada 7. jūnijs, C‑362/05 P Wunenburger/Komisija, Krājums, I‑4333. lpp., 42. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1992. gada 18. jūnijs, T‑49/91 Turner/Komisija, Recueil, II‑1855. lpp., 24.–26. punkts; 1996. gada 13. decembris, T‑128/96 Lebedef/Komisija, Recueil FP, I‑A‑629. un II‑1679. lpp., 19. un 21. punkts; 1999. gada 29. septembris, T‑68/97 Neumann un Neumann-Schölles/Komisija, Recueil FP, I‑A‑193. un II‑1005. lpp., 58. punkts; 2000. gada 27. janvāris, T‑49/97 TAT European Airlines/Komisija, Recueil, II‑51. lpp., 30.–36. punkts; 2001. gada 24. aprīlis, T‑159/98 Torre u.c./Komisija, Recueil FP, I‑A‑83. un II‑395. lpp., 28. punkts; 2004. gada 5. marts, T‑281/03 Liakoura/Padome, Recueil FP, I‑A‑61. un II‑249. lpp., 36.–38. punkts; 2005. gada 13. septembris, T‑272/03 Fernández-Gómez/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑229. un II‑1049. lpp., 36. un 42.–44. punkts.

Civildienesta tiesa: 2008. gada 15. jūlijs, F‑28/08 Pouzol/Revīzijas palāta, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 45.–50. punkts.