Language of document : ECLI:EU:F:2008:179

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (otrā palāta)

2008. gada 18. decembrī

Lieta F‑64/08

Bart Nijs

pret

Eiropas Kopienu Revīzijas palātu

Civildienests – Ierēdņi – Reglamenta 35. panta 1. punkta e) apakšpunkts – Kopsavilkums par prasības pieteikumā izvirzītajiem pamatiem – Novērtēšanas procedūra – Vērtētāja un pārbaudes vērtētāja iecelšana – Nelabvēlīga akta neesamība – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru B. Neiss [B. Nijs] lūdz atcelt Revīzijas palātas ģenerālsekretāra, kurš rīkojies, izmantojot savas kā iecēlējinstitūcijas pilnvaras, 2007. gada 27. septembra lēmumu iecelt Revīzijas palātas tulkošanas direktoru par prasītāja vērtētāju un iecelt sevi par tā pārbaudes vērtētāju, lai veiktu novērtēšanas procedūru, kā arī prasība atlīdzināt iespējamo morālo kaitējumu.

Nolēmums: Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītājs atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Sagatavojošs akts – Vērtētāja un pārbaudes vērtētāja iecelšana, lai veiktu novērtēšanas procedūru

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts un 91. panta 1. punkts)

Prasības atcelt tiesību aktu priekšmets var būt tikai akti vai lēmumi, kas rada saistošas tiesiskas sekas, kuras tieši un tūlītēji var skart prasītāja intereses, būtiski mainot tā tiesisko stāvokli. Ja runa ir par tiesību aktiem vai lēmumiem, kuru izstrāde notiek vairākos posmos, it īpaši iekšējās procedūras noslēgumā, par apstrīdamu tiesību aktu principā ir atzīstami tikai tie pasākumi, kuros tiek pausta iestādes galīgā nostāja šīs procedūras beigās, izņemot pagaidu pasākumus, kuru mērķis ir sagatavot galīgo lēmumu. Pagaidu pasākumu tiesiskumu var apstrīdēt netieši, ceļot prasību par apstrīdamiem tiesību aktiem. Tomēr, pat pieņemot, ka vēstulei, ar kuru ir iecelts ierēdņa vērtētājs un pārbaudes vērtētājs, lai veiktu ierēdņa novērtēšanas procedūru, varētu piešķirt lēmuma spēku, šāda iecelšana ir starppasākums, kura mērķis ir sagatavot galīgo lēmumu par ieinteresētās personas spēju, efektivitātes un uzvedības darbā novērtējumu, piemērojot Civildienesta noteikumu 43. pantu. Tātad šāda pasākuma tiesiskumu var apstrīdēt tikai, ceļot prasību par galīgo novērtēšanas ziņojumu.

(skat. 16. un 17. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1965. gada 7. aprīlis, 11/64 Weighardt/Komisija, Recueil, 365., 383. lpp.; 1989. gada 14. februāris, 346/87 Bossi/Komisija, Recueil, 303. lpp., 23. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1990. gada 22. jūnijs, T‑32/89 un T‑39/89 Marcopoulos/Tiesa, Recueil, II‑281. lpp., 21. un 22. punkts; 2005. gada 7. septembris, T‑358/03 Krahl/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑215. un II‑993. lpp., 38. punkts.

Civildienesta tiesa: 2006. gada 28. jūnijs, F‑101/05 Grünheid/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑55. un II‑A‑1‑199. lpp., 33. punkts; 2007. gada 24. maijs, F‑27/06 un F‑75/06 Lofaro/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 57. punkts, spriedums pārsūdzēts Pirmās instances tiesā – lieta T‑293/07 P.