Language of document : ECLI:EU:F:2013:68

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2013. május 30.

F‑141/11. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §‑a – A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél – Ügyvéd saját kezű aláírása, amely eltér a keresetlevél eredeti, levélben továbbított példányán szereplő aláírástól – A kereset elkésettsége – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio többek között azon határozat megsemmisítését kéri, amelyben az Európai Bizottság megtagadta tőle az Intranethez való hozzáférést. A keresetlevél postai úton történő benyújtását megelőzte 2012. január 4‑én egy iratnak a Közszolgálati Törvényszék Hivatalához telefaxon történő továbbítása, amely még ugyanazon a napon megérkezett, és amely állítólag a postai úton benyújtott keresetlevél másolata.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. L. Marcuccio maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Bírósági eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – Az ügyvéd saját kezű aláírása – A szigorú alkalmazás lényeges szabálya – Hiány – Elfogadhatatlanság

(A Bíróság alapokmánya, 19. cikk, harmadik bekezdés, 21. cikk, első bekezdés, és I. melléklet, 7. cikk, (1) bekezdés; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 34. cikk, 1. §)

2.      Bírósági eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél – Ügyvéd saját kezű aláírása, amely eltér a keresetlevél eredeti, levélben továbbított példányán szereplő aláírástól – Következmény – A keresetindítási határidő értékelésekor a telefax érkezési időpontja figyelembevételének mellőzése

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 34. cikk; személyzeti szabályzat, 91. cikk, (3) bekezdés)

3.      Tisztviselői keresetek – Valamely igazgatási aktus nem létezésének megállapítása iránti kérelem – Elfogadhatósági feltételek

(EUMSZ 288. cikk; személyzeti szabályzat, 90. cikk és 91. cikk)

1.      A Bíróság alapokmánya 19. cikkének harmadik bekezdéséből és 21. cikkének első bekezdéséből kitűnik, hogy minden felperest erre jogosult személynek kell képviselnie, és ebből következően az uniós bíróságokhoz érvényesen kizárólag az ilyen személy által aláírt keresetlevélben lehet fordulni. Ugyanezen alapokmány I. melléklete 7. cikkének (1) bekezdése értelmében e rendelkezések a Közszolgálati Törvényszék előtti eljárásra is alkalmazandók. Márpedig sem a Bíróság alapokmánya, sem a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata nem ír elő semmiféle eltérést vagy kivételt e kötelezettség alól.

Ugyanis a felperes képviselője saját kezű aláírásának követelménye a jogbiztonság érdekében garantálja a keresetlevél hitelességét, és kizárja annak kockázatát, hogy a keresetlevél nem az ügyvédtől vagy az arra feljogosított személytől származik. Ily módon ez utóbbi mint az igazságszolgáltatás segítője – a Bíróság alapokmányában és a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatában rá bízott – azon fő szerepet tölti be, hogy a felperes az ő közreműködése révén fordulhat a Közszolgálati Törvényszékhez. Ezért e követelményt lényeges eljárási szabálynak kell tekinteni, és szigorúan kell alkalmazni, oly módon, hogy annak megsértése a kereset elfogadhatatlanságát vonja maga után.

(lásd a 20. és 21. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑174/96. P. sz., Lopes kontra Bíróság 1996. december 5‑én hozott végzésének 8. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

az Elsőfokú Bíróság T‑223/06. sz., Parlament kontra Eistrup ügyben 2007. május 23‑án hozott ítéletének 50–52. pontja.

2.      Az uniós közszolgálati jogvitákban az eljárási iratoknak az alkalmazandó határidőn belül történő benyújtása tekintetében a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 34. cikke nem teszi lehetővé az érintett fél képviselője számára azt, hogy két különböző saját kezű aláírást használjon, még ha ezen aláírások hitelesek is, egyiket a Közszolgálati Törvényszék Hivatalához telefaxon küldött iraton és a másikat az említett Hivatalnak postán küldött vagy közvetlenül átadott eredeti példányon.

E körülmények között, amennyiben a Hivatalhoz – a Közszolgálati Törvényszékhez telefaxon eljuttatott példány továbbítását követő tíz napon belül – fizikai valójában benyújtott eredeti iraton nem ugyanaz az aláírás található mint amely a telefaxon elküldött dokumentumon szerepel, azt kell megállapítani, hogy a Közszolgálati Törvényszék Hivatalához két különböző eljárási iratot nyújtottak be, amelyek mindegyikén kézzel írt aláírás szerepel még akkor is, ha az aláírásokat ugyanaz a személy helyezte el. Mivel a szöveg telefaxon történő továbbítása nem tesz eleget a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 34. cikkében előírt jogbiztonsági feltételeknek, a telefaxon elküldött dokumentum továbbítási dátuma a keresetindítási határidő betartásának ellenőrzése során nem vehető figyelembe.

Egyébiránt a keresetindítási határidőt a személyzeti szabályzat 91. cikkének (3) bekezdése állapítja meg, amelytől a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata nem térhet el.

(lásd a 23–25. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑426/10. sz., Bell & Ross BV kontra OHIM ügyben 2011. szeptember 22‑én hozott ítéletének 37–43. pontja.

3.      Az olyan súlyos kérelem – mint amilyen a valamely igazgatási aktus nem létezésének kimondása iránti kérelem – elfogadhatóságának igazolásához a felperes állításainak első ránézésre megfelelően alá kell támasztaniuk akár valamely rendkívül súlyos körülményre vonatkozó tényt, akár olyan szabálytalanságot, melynek súlyossága annyira nyilvánvaló, hogy azt az uniós jogrend nem tűrheti el.

(lásd a 32. pontot)

Hivatkozás:

az Európai Unió Törvényszéke T‑9/09. P. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2010. november 24‑én hozott ítéletének 37. és azt követő pontjai.