Language of document : ECLI:EU:F:2016:136

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

24. juuni 2016

Kohtuasi F‑142/11 RENV

Erik Simpson

versus

Euroopa Liidu Nõukogu

Avalik teenistus – Kohtuasja saatmine Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist – Ametnikud – Kõrgemale palgaastmele tõusmine – Otsus jätta hageja pärast palgaastme AD 9 konkursi edukat läbimist palgaastmele AD 9 edutamata – Põhjendamiskohustus – Võrdne kohtlemine – Ilmne hindamisviga – Kodukorra artikkel 81 – Ilmselgelt põhjendamatu hagi

Ese:      Hagi, mis on esitatud ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingu suhtes, ja millega Erik Simpson palub esiteks tühistada 9. detsembri 2010. aasta otsuse, millega Euroopa Liidu Nõukogu jättis rahuldamata tema palgaastmele AD 9 edutamise taotluse pärast seda, kui ta oli edukalt läbinud avaliku konkursi EPSO/AD/113/07, mis korraldati muu hulgas eesti keele üksuse juhataja töölevõtmiseks kirjaliku tõlke valdkonnas palgaastmel AD 9, ja 7. oktoobri 2011. aasta otsuse, millega tema kaebus rahuldamata jäeti, ning teiseks mõista nõukogult välja hüvitis tekitatud kahju ning kulude eest.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta Erik Simpsoni kohtukulud kohtuasjades F‑142/11, T‑130/14 P ja F‑142/11 RENV tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud asjas F‑142/11. Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud kohtuasjades T‑130/14 P ja F‑142/11 RENV tema enda kanda.

Kokkuvõte

Ametnikud – Võrdne kohtlemine – Mõiste – Piirid


Erinev kohtlemine, mis on õigustatud objektiivse ja mõistliku kriteeriumi põhjal ning mis on kõnealuse vahetegemise eesmärgiga proportsionaalsed, ei kujuta endast võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumist. Ametnike erinevat kohtlemist õigustada võivate objektiivsete ja mõistlike kriteeriumide alla kuuluvad teenistuse huvid. Administratsioonil on teenistuse huvides võetavate meetmete üle otsustamisel ulatuslik kaalutlusõigus, mistõttu piirdub liidu kohus diskrimineerimiskeelu põhimõttest kinnipidamise kontrollimisel vaid selle kindlakstegemisega, ega asjassepuutuv institutsioon ei ole kasutanud meelevaldset või ilmselgelt teenistuse huvidega vastuolus olevat vahetegemist.

(vt punktid 46 ja 47)

Viited:

Esimese Astme Kohus: kohtuotsus, 16.3.2004, Afari vs. EKP, T‑11/03, EU:T:2004:77, punkt 65.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsused, 19.10.2006, De Smedt vs. komisjon, F‑59/05, EU:F:2006:105, punkt 76; 23.1.2007, Chassagne vs. komisjon, F‑43/05, EU:F:2007:14, punkt 91, ning 25.2.2010, Pleijte vs. komisjon, F‑91/08, EU:F:2010:13, punkt 58 ja seal viidatud kohtupraktika.