Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 5. júla 2011 - Coedo Suárez/Rada

(vec F-73/10)1

(Verejná služba - Úradníci - Žaloba o náhradu škody - Implicitné rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o náhradu škody nasledované výslovným rozhodnutím o zamietnutí uvedenej žiadosti - Zmeškanie lehoty na podanie predchádzajúcej sťažnosti proti implicitnému rozhodnutie o zamietnutí žiadosti - Neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Angel Coedo Suárez (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: K. Zieleśkiewicz a M. Bauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o zrušenie rozhodnutia žalovanej, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o náhradu škody a žiadosť o náhradu spôsobenej majetkovej a nemajetkovej ujmy

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.    Rada Európskej únie znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 301, 6.11.2010, s. 63.