Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 5 juli 2011 - Coedo Suárez mot rådet

(Mål F-73/10)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Skadeståndstalan - Tyst avslag av begäran om ersättning, följt av ett uttryckligt beslut om avslag av nämnda begäran - Föregående klagomål angående det tysta avslaget har anförts för sent - Avvisning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Angel Coedo Suárez (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues, A. Blot och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: K. Zieleśkiewicz och M. Bauer)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets beslut att avslå sökandens begäran om dels skadestånd dels ersättning för den materiella och ideella skada sökanden lidit.

Avgörande

Talan avvisas.

Europeiska unionens råd ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 301, 6.11.2010, s. 63.