Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 29. september 2011 – da Silva Tenreiro mod Kommissionen

(Sag F-72/10) 1

(Personalesag – tjenestemænd – ansættelse – vedtægtens artikel 7, stk. 1 – vedtægtens artikel 29, stk. 1, litra a) og b) – åbenbart urigtigt skøn – magtfordrejning – begrundelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraiinem, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved B. Eggers og P. Pecho, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels en påstand om annullation af afgørelsen om ikke at imødekomme sagsøgerens ansøgning til stillingen som direktør for afdeling E »Retfærdighed« i Generaldirektoratet for »Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed« (JLS) samt af afgørelsen om udnævnelse af den nye direktør. Dels en påstand om annullation af afgørelsen om at afslutte proceduren med henblik på besættelsen af stillingen som direktør for GD JLS.F »Sikkerhed«, samt af afgørelsen om udnævnelse af den nye direktør

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Mario Paulo da Silva Tenreiro betaler sagens omkostninger.

____________

1 EUT C 317 af 20.11.2010, s. 49.