Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 3. septembrī - Coedo Suárez/Padome

(lieta F-73/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ángel Coedo Suárez (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues, A. Blot un C. Bernard Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Atbildētājas lēmuma, ar kuru ir noraidīta prasītāja prasība atlīdzināt zaudējumus un prasība par ciestā mantiskā un morālā kaitējuma atlīdzināšanu, atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītāja prasība atlīdzināt zaudējumus, un pēc vajadzības iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar kuru ir noraidīta sūdzība;

attiecībā uz mantiskā kaitējuma atlīdzināšanu, piespriest atbildētājai samaksāt summu, kas ir noteikta provizoriski un ex aequo et bono EUR 450 000 apmērā, tai pieskaitot nokavējuma procentus pēc likumā noteiktās likmes sprieduma pasludināšanas dienā;

attiecībā uz morālā kaitējuma atlīdzināšanu, galvenokārt, piespriest atbildētājai atjaunot prasītāja stāvokli pareizā un pienācīgā formā un viņam samaksāt simbolisku vienu euro, vai, pakārtoti, viņam samaksāt summu, kas ir noteikta provizoriski un ex aequo et bono EUR 300 000 apmērā, tai pieskaitot nokavējuma procentus pēc likumā noteiktās likmes sprieduma pasludināšanas dienā;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________