Language of document :

Žaloba podaná 26. júna 2017 – Európska komisia/Chorvátska republika

(vec C-381/17)

Jazyk konania: chorvátčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Mataija, T. Scharf, G. von Rintelen, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Chorvátska republika

Návrhy žalobkyne

Európska komisia navrhuje, aby Súdny dvor

určil, že Chorvátska republika si tým, že v termíne do 21. marca 2016 neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 2014, s. 34), alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovala Komisiu, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 42 ods. 1 tejto smernice,

uložil Chorvátskej republike v súlade s článkom 260 ods. 3 ZFEÚ penále vo výške 9 865,40 eura za každý deň omeškania odo dňa vyhlásenia rozsudku, ktorým sa konštatuje nesplnenie povinnosti oznámiť opatrenia na prebratie smernice 2014/17/EÚ.

zaviazal Chorvátsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Chorvátska republika nesplnila povinnosť oznámiť opatrenia na prebratie smernice 2014/17/EÚ v lehote stanovenej v článku 42 ods. 1 uvedenej smernice.

____________