Language of document :

Talan väckt den 26 juni 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Kroatien

(Mål C-381/17)

Rättegångsspråk: kroatiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Mataija, T. Scharf, G. von Rintelen)

Svarande: Republiken Kroatien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Kroatien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/ЕU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 60, 2014, s. 34) genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet,

förplikta Republiken Kroatien att enligt artikel 260.3 FEUF betala löpande vite med 9 865,40 euro per dag från och med dagen för meddelandet av den dom i vilken det fastställs att Kroatien har underlåtit att uppfylla sin skyldighet att underrätta om införlivandeåtgärderna avseende det ovannämnda direktivet,

förplikta Republiken Kroatien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Republiken Kroatien har underlåtit att uppfylla sin skyldighet enligt artikel 42.1 i direktiv 2014/17/EU att underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att införliva direktivet.

____________