Language of document : ECLI:EU:C:2011:100

Sag C-236/09

Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL m.fl.

mod

Conseil des ministres

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour constitutionnelle)

»Præjudiciel forelæggelse – grundlæggende rettigheder – bekæmpelse af forskelsbehandling – ligebehandling af mænd og kvinder – adgang til og levering af varer og tjenesteydelser – forsikringspræmier og forsikringsydelser – aktuarmæssige faktorer – hensyntagen til køn som faktor ved vurdering af forsikringsrisikoen – privat livsforsikringsaftale – direktiv 2004/113/EF – artikel 5, stk. 2 – ikke-tidsbegrænset undtagelse – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 21 og 23 – ugyldighed«

Sammendrag af dom

EU-ret – principper – ligebehandling – ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser – direktiv 2004/113 – aktuarmæssige faktorer

(Rådets direktiv 2004/113, art. 5, stk. 2)

Artikel 5, stk. 2, i direktiv 2004/113 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser er ugyldig med virkning fra den 21. december 2012.

Det er ubestridt, at formålet med direktiv 2004/113 inden for sektoren for forsikringsydelser, således som det fremgår direktivets artikel 5, stk. 1, er, at reglen om ikke-kønsrelaterede præmier og ydelser skal anvendes. I 18. betragtning til direktivet er det udtrykkelig anført, at for at sikre ligebehandling af mænd og kvinder bør anvendelse af køn som en aktuarmæssig faktor ikke medføre forskelle i enkeltpersoners præmier og ydelser. I 19. betragtning til direktivet er det angivet, at medlemsstaterne som en »undtagelse« har mulighed for ikke at anvende reglen om ikke-kønsrelaterede præmier og ydelser. Direktiv 2004/113 er således baseret på en forudsætning om, at med henblik på anvendelsen af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i artikel 21 og 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er kvinders og mænds situationer for så vidt angår forsikringspræmier og forsikringsydelser, som de har indgået en aftale om, sammenlignelige.

Artikel 5, stk. 2, i direktiv 2004/113, hvorefter de berørte medlemsstater uden tidsbegrænsning kan opretholde en undtagelse til reglen om ikke-kønsrelaterede præmier og ydelser, er i strid med virkeliggørelsen af det tilstræbte formål om ligebehandling af mænd og kvinder, som forfølges med direktivet, og uforenelig med artikel 21 og 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Bestemmelsen skal følgelig anses for ugyldig efter udløbet af en passende overgangsperiode.

(jf. præmis 30 og 32-34 samt domskonkl.)