Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Cour constitutionnelle (Белгия) на 29 юни 2009 г. - Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier/Conseil des ministres

(Дело C-236/09)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour constitutionnelle

Страни в главното производство

Ищци: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Ответник: Conseil des ministres

Преюдициални въпроси

Съвместим ли е член 5, параграф 2 от Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги1 с член 6, параграф 2 от Договора за Европейски съюз, и по-специално с гарантирания от тази разпоредба принцип на равенство и на недопускане на дискриминация?

При отрицателен отговор на първия въпрос, несъвместим ли е посоченият член 5, параграф 2 от Директивата с член 6, параграф 2 от Договора за Европейски съюз и в случай, че приложението му е ограничено само до договорите за застраховка "живот"?

____________

1 - ОВ L 373, стр. 37; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 135.