Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - izteikts ar Cour constitutionnelle (Beļģija) 2009. gada 29. jūnija rīkojumu - Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier/Conseil des ministres

(lieta C-236/09)

Tiesvedības valoda - franču

Iesniedzējtiesa

Cour constitutionnelle

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Atbildētājs: Conseil des ministres

Prejudiciālie jautājumi:

vai Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīvas 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu1 5. panta 2. punkts ir saderīgs ar Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 2. punktu un konkrētāk - ar šajā normā nostiprināto vienlīdzības un nediskriminācijas principu?

noliedzošas atbildes uz pirmo jautājumu gadījumā - vai direktīvas 5. panta 2. punkts ir nesaderīgs ar Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 2. punktu arī tad, ja to piemēro vienīgi līgumiem par dzīvības apdrošināšanu?

____________

1 - OV L 373, 37. lpp.