Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour constitutionnelle (Belgija) 29. junija 2009 - Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier proti Svetu ministrov

(Zadeva C-236/09)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour constitutionnelle

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Tožena stranka: Svet ministrov

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je člen 5(2) Direktive Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi1 združljiv s členom 6(2) Pogodbe o Evropski uniji in zlasti z načeloma enakosti in prepovedi diskriminacije, zagotovljenima s to določbo?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali je člen 5(2) te direktive prav tako nezdružljiv s členom 6(2) Pogodbe o Evropski uniji, če je njegova uporaba omejena samo na pogodbe o življenjskem zavarovanju?

____________

1 - UL L 373, str. 37.