Language of document :

Odvolanie podané 17. februára 2021: Danske Slagtermestre proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia komora) z 1. decembra 2020 vo veci T-486/18, Danske Slagtermestre/Európska komisia

(vec C-99/21 P)

Jazyk konania: dánčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Danske Slagtermestre (v zastúpení: H. Sønderby Christensen, advokat)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia a Dánske kráľovstvo

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil uznesenie Všeobecného súdu z 1. decembra 2020 vo veci T-486/18.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd nesprávne uplatnil požiadavku priamej dotknutosti. Na podporu tohto dôvodu odvolateľ tvrdí, že na preukázanie priamej dotknutosti postačuje, že Danske Slagtermestre vysvetlil, prečo môže viacstupňový systém postaviť jeho členov do nevýhodného konkurenčného postavenia (pozri body 47 a 50 rozsudku vo veciach C-622/16 P až C-624/16 P)1 . Všeobecný súd teda vychádzal z nesprávneho posúdenia, keď v bode 103 napadnutého uznesenia dospel k záveru, že Danske Slagtermestre musí preukázať, ktorí konkrétni členovia boli dotknutí a ako presne viacstupňový systém ovplyvňuje ich konkurenčné postavenie.

Druhý odvolací dôvod: Všeobecný súd nevzal do úvahy skutočnosť, že požiadavka osobnej dotknutosti sa neuplatní na prípady uvedené v tretej časti štvrtého odseku článku 263 ZFEÚ. Odvolateľ teda tvrdí, že uznesenie Všeobecného súdu je nesprávne v rozsahu, v akom pri posudzovaní priamej dotknutosti v bode 103 odkazuje na úvahy uvedené v bodoch 71 až 77 týkajúce sa osobnej dotknutosti. Všeobecný súd výslovne uviedol tak v bode 63, ktorý je na začiatku tohto odôvodnenia, ako aj v bode 82, ktorým je na jeho konci, že sa body 71 až 77 týkajú výlučne kritéria osobnej dotknutosti.

Tretí odvolací dôvod: Všeobecný súd nevzal do úvahy skutočnosť, že kritériá uplatnené Súdnym dvorom vo veciach C-622/16 P až C-624/16 P potvrdzujú, že v prejednávanej veci je splnená požiadavka priamej dotknutosti. Odvolateľ teda tvrdí, že Danske Slagtermestre riadne preukázal, že (i) činnosti sú podobné, (ii) jeho členovia pôsobia na tom istom trhu tovarov a služieb ako spoločnosť, ktorej bola poskytnutá pomoc, a (iii) jeho členovia pôsobia na tom istom geografickom trhu ako spoločnosť, ktorej bola poskytnutá pomoc. V prejednávanej veci nie sú činnosti jeho členov iba podobné, ale rovnaké ako činnosť príjemcu pomoci.

Štvrtý odvolací dôvod: Všeobecný súd v bode 103 nesprávne použil sloveso „preukázať“, ktoré je oveľa intenzívnejšie ako výrazy „vysvetliť“ či „vyložiť“. V tejto súvislosti odvolateľ tvrdí, že nie je pravda, že Danske Slagtermestre nevysvetlil, prečo sú členovia vystavení konkurencii, ktorá je narušená viacstupňovým systémom. Bola splnená požiadavka spočívajúca v tom, že príjemca je ušetrený od nákladov, ktoré by musel znášať za obvyklých okolností v rámci každodenného riadenia alebo obvyklých činností. Potvrdzuje to judikatúra Súdneho dvora (pozri okrem iného vec C-172/03, Heiser, bod 55)2 .

Piaty odvolací dôvod: Všeobecný súd v každom prípade nesprávne posúdil skutkové okolnosti danej veci, a v bodoch 71 až 77 sa preto dopustil nesprávneho právneho posúdenia. Odvolateľ po prvé tvrdí, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho posúdenia, keď vyjadril výhrady ohľadom niektorých informácií poskytnutých Danske Slagtermestre, hoci Komisia ani dánska vláda tieto informácie nespochybnili, a po druhé uvádza, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho posúdenia, keď nezohľadnil niekoľko dôležitých skutočností, na ktoré Danske Slagtermestre niekoľkokrát poukázal v žalobe, v replike a v prílohách.

____________

1 Rozsudok Súdneho dvora zo 6. novembra 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Komisia, Komisia/Scuola Elementare Maria Montessori a Komisia/Ferracci (C-622/16 P až C-624/16 P, EU:C:2018:873).

2 Rozsudok Súdneho dvora z 3. marca 2005 (C‑172/03, EU:C:2005:130).