Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal du travail de Liège (Belgien) den 26 november 2020 – VT mot Centre public d'action sociale de Líège (CPAS)

(Mål C-641/20)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal du travail de Liège

Parter i det nationella målet

Klagande: VT

Motpart: Centre public d'action sociale de Líège (CPAS)

Tolkningsfråga

Ska artiklarna 7 och 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna1 , jämförda med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tolkas så, att en person som berörs av en medlemsstats beslut om upphävande av hans eller hennes flyktingstatus enligt artikel 11 i direktiv 2011/952 och sedan om upphävande av hans eller hennes uppehållstillstånd och om avlägsnande, ska bibehålla en interimistisk uppehållsrätt och sina sociala förmåner under domstolsprövningen av ett överklagande av beslutet om upphävande av uppehållstillståndet eller av beslutet om avlägsnande?

____________

1     EUT L 348, 2008, s. 98.

2     Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 337, 2011, s. 9).