Language of document :

2021. március 5-én benyújtott kereset – Európai Parlament kontra Európai Bizottság

(C-144/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselők: L. Visaggio, C. Ionescu Dima, M. Menegatti meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

semmisítse meg a króm-trioxid bizonyos felhasználásait az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 alapján részlegesen engedélyező, 2020. december 18-i C (2020) 8797 bizottsági végrehajtási határozat (Chemservice GmbH és társai)1. cikkének (1) és (5) bekezdését, 2., 3., 4., 5., 7., 9. és 10. cikkét, amennyiben azok a 2., 4. és 5. felhasználásra (illetve a 2., 4. és 5. felhasználás céljából létrehozott keveréket érintően az 1. felhasználásra) vonatkozó, és a REACH/20/18/0 – REACH/20/18/27 számot viselő engedélyeket érintik;

másodlagosan teljes egészében semmisítse meg a 2020. december 18-i C (2020) 8797 bizottsági végrehajtási határozatot;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes egyetlen jogalapra hivatkozik, amely azon alapul, hogy a megtámadott határozatot az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikkének (4) és (7) bekezdésében előírt követelmények megsértésével fogadták el, és ezért meg kell semmisíteni, amennyiben az a 2., 4. és 5. felhasználásra (illetve a 2., 4. és 5. felhasználás céljából létrehozott keveréket érintően az 1. felhasználásra) vonatkozó, és a REACH/20/18/0 – REACH/20/18/27 számot viselő engedélyeket érinti. Másodlagosan, abban az esetben, ha a Törvényszék úgy ítélné meg, hogy a megtámadott határozatban a 6. felhasználásra vonatkozó, REACH/20/18/28– REACH/20/18/34-számú engedélyek olyan szorosan kötődnek már felhasználások engedélyezéséhez, hogy a 2., 4. és 5. felhasználásra (illetve a 2., 4. és 5. felhasználás céljából létrehozott keveréket érintően az 1. felhasználásra) vonatkozó engedélyek a megtámadott határozattól elválaszthatatlanok, a felperes úgy véli, hogy a határozatot teljes egészében meg kell semmisíteni.

____________

1 A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2006. L 396., 1. o.; helyesbítések: HL L 136., 2007.5.29., 3. o.; HL L 141., 2008.5.31., 22. o.; HL L 36., 2009.2.5., 84. o.; HL L 118., 2010.5.12., 89. o.; HL L 212., 2015.8.11., 39. o.; ).