Language of document :

Tožba, vložena 5. marca 2021 – Evropski parlament/Evropska komisija

(Zadeva C-144/21)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropski parlament (zastopniki: L. Visaggio, C. Ionescu Dima, M. Menegatti, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

člene 1(1) in (5), 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10 Izvedbenega sklepa Komisije C(2020) 8797 z dne 18. decembra 2020 o delni avtorizaciji za nekatere uporabe kromovega trioksida v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/20061 Evropskega parlamenta in Sveta (Chemservice GmbH in drugi) razglasi za nične v delu, v katerem se nanašajo na avtorizacije v zvezi z uporabami 2, 4 in 5 (in uporabo 1 v zvezi s formulacijo zmesi za uporabe 2, 4 in 5), ki so oštevilčene od REACH/20/18/0 do REACH/20/18/27;

podredno, Izvedbeni sklep Komisije C(2020) 8797 z dne 18. decembra 2020 v celoti razglasi za ničen;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja samo en tožbeni razlog, in sicer, da je izpodbijani sklep sprejet v nasprotju z zahtevami iz člena 60(4) in (7) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta, zato bi ga bilo treba razglasiti za ničnega v delu, v katerem se nanaša na avtorizacije za uporabe 2, 4 in 5 (in uporabo 1 v zvezi s formulacijo zmesi za uporabe 2, 4 in 5), ki so oštevilčene od REACH/20/18/0 do REACH/20/18/27. Podredno, tožeča stranka meni, da je treba, če bi Sodišče ugotovilo, da so te avtorizacije v izpodbijanem sklepu za uporabo 6, ki so oštevilčene od REACH/20/18/28 do REACH/20/18/34, tako neločljivo povezane z avtorizacijami za druge uporabe, da avtorizacij, dodeljenih za uporabo 2, 4 in 5 (in uporabo 1 v zvezi s formulacijo zmesi za uporabo 2, 4 in 5), ni mogoče ločiti od izpodbijanega sklepa, ta sklep v celoti razglasiti za ničen.

____________

1 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL 2006, L 396, str. 1).