Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 5. martā iesniedza tribunal administratif (Luksemburga) – A, B un C, kuru uz likuma pamata pārstāv viņa vecāki/Ministre de l’Immigration et de l’Asile

(Lieta C-153/21)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal administratif

Pamatlietas puses

Prasītāji: A, B un C, kuru uz likuma pamata pārstāv viņa vecāki

Atbildētājs: Ministre de l’Immigration et de l’Asile

Prejudiciālais jautājums

Vai [Eiropas Parlamenta un Padomes] Direktīvas 2013/32/ES [(2013. gada 26. jūnijs)] par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai 1 33. panta 2. punkta a) apakšpunktu, lasot kopsakarā ar [Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva] Direktīvas 2011/95/ES [(2011. gada 13. decembris)] par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu 2 23. pantu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 24. pantu, var interpretēt tādējādi, ka ar to tiek ļauts atzīt par nepieņemamu starptautiskās aizsardzības pieteikumu, ko vecāki ir iesnieguši sava nepilngadīgā bērna vārdā un viņa interesēs citā dalībvalstī (šajā gadījumā Luksemburgā), kas nav tā dalībvalsts, kura iepriekš starptautisko aizsardzību piešķīrusi tikai vecākiem, kā arī bērna brāļiem un māsām (šajā gadījumā Grieķija), pamatojoties uz to, ka tās valsts iestādes, kura pēdējiem minētajiem ir piešķīrusi starptautisko aizsardzību pirms viņu izbraukšanas un bērna piedzimšanas, garantē, ka, bērnam ierodoties un pārējiem ģimenes locekļiem atgriežoties, šim bērnam varēs tikt piešķirta uzturēšanas atļauja un tās pašas priekšrocības, kas piešķirtas tiem, kuri saņēmuši starptautisko aizsardzību, ja tās tomēr neapstiprina, ka viņam personīgi tiks piešķirts starptautiskās aizsardzības statuss?

____________

1 OV 2013, L 180, 60. lpp.

2 OV 2011, L 337, 9. lpp.