Language of document :

Žaloba podaná 10. júna 2022 – Hacker-Pschorr Bräu/EUIPO – Vandělíková (HACKER SPACE)

(vec T-349/22)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Hacker-Pschorr Bräu GmbH (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: C. Tenkhoff a T. Herzog, lawyers)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Jana Vandělíková (Praha, Česká republika)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom

Dotknutá sporná ochranná známka: prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie HACKER SPACE – prihláška č. 18 144 157

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 1. apríla 2022 vo veci R 1268/2021-1

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 47 ods. 5 a článku 46 v spojení s článkom 8 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001,

porušenie článku 2 písm. c) a článku 7 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/625.

porušenie zásady rovnosti zaobchádzania a riadnej správy vecí verejných, vrátane zásady procesnej úspornosti, článku 41 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie.

____________