Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 1. februára 2023 – Hacker-Pschorr Bräu/EUIPO – Vandělíková (HACKER SPACE)

(vec T-349/22)1

(„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie HACKER SPACE – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie HACKER-PSCHORR a staršia obrazová ochranná známka Európskej Únie Hacker Pschorr a staršie národné slovné ochranné známky HACKERBRÄU a HACKER – Relatívny dôvod zamietnutia – Identifikácia dôvodu námietky – Článok 8 ods. písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Článok 2 ods. 2 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/625“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Hacker-Pschorr Bräu GmbH (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: C. Tenkhoff a T. Herzog, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Stoyanova-Valchanova a D. Hanf, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO: Jana Vandělíková (Praha, Česká republika)

Predmet veci

Svojou žalobou podanou na základe článku 263 ZFEÚ sa žalobkyňa domáha zrušenia rozhodnutia prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 1. apríla 2022 (vec R 1268/2021-1)

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Každý účastník konanie znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 284, 25.7.2022.