Language of document :

Kanne 10.3.2006 -Ider ym. v. komissio

(Asia F-25/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Béatrice Ider ynnä muut (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen 21.11.2005 tekemä se päätös on kumottava, jolla hylättiin kantajien 26.7.2005 esittämät valitukset, jotka koskevat hallinnollisia päätöksiä, joissa vahvistettiin jokaisen kantajan palkkaluokkaan ja palkkatasolle määrittäminen ja palkan määrä, ja komission jäsenten kollegion 27.4.2005 tekemän sen päätöksen 8 artiklaa, johon sisältyvät "Yleiset täytäntöönpanosäännökset, jotka koskevat siirtymätoimenpiteitä, joita sovelletaan Brysselin päivähoitopalveluissa työskenteleviin Brysselin infrastruktuuritoimiston palveluksessa oleviin toimihenkilöihin", ja tämän päätöksen liitettä I ja II

siltä osin kuin on tarpeellista, myös ne päätökset on kumottava, joita edellä mainitut valitukset koskevat

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat, jotka ovat tällä hetkellä Brysselin päivähoitopalvelujen toimintaan sijoitettuja sopimussuhteisia toimihenkilöitä, hoitivat näitä samoja tehtäviä jo ennen nimittämistään Belgian lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien työsopimusten nojalla. Kantajat riitauttavat palkkaluokkiensa ja palkkatasojensa vahvistamisen sekä palkkojensa määrän, jotka vastaaja vahvisti, kun kantajat nimitettiin sopimussuhteisiksi toimihenkilöiksi.

Kanteensa ensimmäisessä oikeudellisessa perusteessa kantajat väittävät, että komission ja päivähoitopalveluiden Belgian lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvan henkilöstön edustajien välillä 22.1.2002 tehdyn sopimuspöytäkirjan mukaisesti heidät olisi pitänyt määrittää ylempään palkkaluokkaan. Kantajien mukaan heidän määrittämisensä tehtäväryhmään I, tasolle 1, muodostaa ilmeisen arviointivirheen ja sillä loukataan syrjintäkiellon periaatetta siltä osin kuin heitä pidetään aloittelijoina, joilla ei ole minkäänlaista työkokemusta, vaikka heidän virkaikänsä on huomattava.

Toisessa kanneperusteessaan kantajat vetoavat siihen, että muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan 2 kohtaa ja edellä mainittua sopimuspöytäkirjaa on rikottu ja että sosiaaliturvaa koskevia yleisiä periaatteita on loukattu. Täsmällisemmin kantajille taattavaa palkkausta koskevassa laskutoimituksessa ei olisi pitänyt ottaa huomioon perheavustuksia.

____________