Language of document :

Žaloba podaná 10. marca 2006 - Ider a i./Komisia

(Vec F-25/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Béatrice Ider a iní (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie Orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy (OOUPZ) z 21. novembra 2005, ktorým boli zamietnuté sťažnosti podané žalobcami 26. júla 2005, kritizujúce administratívne rozhodnutia, ktoré určili zaradenie a odmenu každého zo žalobcov, a tiež článok 7 rozhodnutia prijatého Kolégiom komisárov 27. apríla 2005, obsahujúci "Všeobecné vykonávacie ustanovenia týkajúce sa prechodných opatrení uplatniteľných na zamestnancov zamestnaných Úradom pre infraštruktúru v Bruseli v jasliach a materských školách v Bruseli" (VVU), ako aj prílohy I a II tohto rozhodnutia,

v rozsahu, v akom je to potrebné, zrušiť aj rozhodnutia, proti ktorým boli namierené uvedené sťažnosti,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia, ktorí sú v súčasnosti zmluvnými zamestnancami pracujúcimi v jasliach a materských školách v Bruseli, vykonávali rovnaké úlohy už pred svojím menovaním na základe pracovných zmlúv podľa belgického práva. Žalobcovia napádajú svoje zaradenie a svoju odmenu, ktoré im boli žalovanou stanovené pri ich menovaní na zmluvných zamestnancov.

V prvom žalobnom dôvode žalobcovia uvádzajú, že na základe Protokolu o spolupráci uzavretom 22. januára 2002 medzi Komisiou a delegáciou zamestnancov jaslí a materských škôl so zmluvami podľa belgického práva mali získať výhodnejšie zaradenie. Ich zaradenie do funkčnej skupiny I platovej triedy 1 predstavuje zjavné nesprávne posúdenie a porušenie zásady zákazu diskriminácie, keďže boli posúdení ako začiatočníci bez akejkoľvek odbornej skúsenosti napriek výraznej dĺžke ich praxe.

V druhom žalobnom dôvode žalobcovia poukazujú na porušenie článku 2 ods. 2 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov (POZ), už uvedeného Protokolu o spolupráci, zásady zákazu diskriminácie, ako aj všeobecných zásad v oblasti sociálneho zabezpečenia. Pri výpočte odmeny, ktorá sa mala zaručiť žalobcom, predovšetkým nemali byť zohľadnené rodinné prídavky.

____________