Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 5 lipca 2007 r. - Ider, Desorbay i Noschese przeciwko Komisji

(Sprawa F-25/06)1

(Służba publiczna - Pracownicy kontraktowi - Zaszeregowanie i wynagrodzenie -Biuro "Infrastruktura i logistyka" w Brukseli (OIB) - Pracownicy odpowiedzialni za prace wykonawcze- Dawni pracownicy najemni prawa belgijskiego - Zmiana obowiązującego systemu - Równe traktowanie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Béatrice Ider (Halle, Belgia), Marie-Claire Desorbay (Meise, Belgia) i Lino Noschese (Braine-le-Château, Belgia) (przedstawiciel: L. Vogel, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: D. Martin i L. Lozano Palacios)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji oddalających zażalenia skarżących wniesionych na decyzje ustalające zaszeregowanie i wynagrodzenie pracowników kontraktowych.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji, mocą której Komisja Wspólnot Europejskich ustaliła wynagrodzenie B. Ider w oparciu o umowę pracownika kontraktowego podpisaną w kwietniu 2005 r.

Skarga zostaje oddalona w pozostałej części.

Komisja Wspólnot Europejskich pokrywa koszty własne i połowę kosztów poniesionych przez B. Ider.

B.Ider pokrywa połowę własnych kosztów.

M.-C. Desorbay i L. Noschese pokrywają własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 108 z 6.5.2006, str. 34