Language of document : ECLI:EU:F:2007:228

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 13 grudnia 2007 r.

Sprawa F‑28/06

Paulo Sequeira Wandschneider

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Postępowanie w sprawie oceny za 2004 r. – Skarga o stwierdzenie nieważności – Uzasadnienie – Oczywisty błąd w ocenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której P. Sequeira Wandschneider żąda stwierdzenia nieważności swojego sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r. i zasądzenia od Komisji na jego rzecz kwoty 5000 EUR tytułem odszkodowania za szkody materialne i zadośćuczynienia za krzywdę, wynikające z faktu sporządzenia sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej za 2004 r.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron pokryje własne koszty.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Interwencja zatwierdzającego w postępowaniu w sprawie oceny

(regulamin pracowniczy, art. 43)

2.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Sporządzenie – Różni oceniający w trakcie tego samego okresu oceny

(regulamin pracowniczy, art. 43)

3.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Skład wspólnego komitetu ds. ocen

(regulamin pracowniczy, art. 43)

4.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Rola oceniającego w postępowaniu odwoławczym

(regulamin pracowniczy, art. 43)

5.      Urzędnicy – Ocena – Poszanowanie prawa do obrony

(regulamin pracowniczy, art. 43)

6.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Niezbędna zgodność między komentarzami opisowymi a oceną wyrażoną liczbowo

(regulamin pracowniczy, art. 43)

7.      Urzędnicy – Prawa i obowiązki – Swoboda wyrażania opinii – Wykonywanie – Granice

(regulamin pracowniczy, art. 12, 21)

1.      Z art. 2 ust. 3 przyjętych przez Komisję ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego, zgodnie z którym zatwierdzający składa podpis pod sprawozdaniem z przebiegu kariery zawodowej sporządzonym początkowo przez oceniającego, i z art. 8 ust. 8 akapit pierwszy tych samych ogólnych przepisów wykonawczych, zgodnie z którym oceniający i zatwierdzający nadają temu sprawozdaniu ostateczny kształt, wynika, że zatwierdzającego należy uznać za oceniającego w pełnym znaczeniu tego pojęcia. W rezultacie okoliczność, że według systemu informatycznego zatwierdzający zakończył ocenę, nie może służyć za podstawę wniosku, że oceniający przeniósł swoje obowiązki na zatwierdzającego.

(zob. pkt 43)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑43/04 Fardoom i Reinard przeciwko Komisji, 25 października 2005 r., Zb.Orz.SP str. I‑A‑329, II‑1465, pkt 64

2.      Z art. 1 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 ust. 1 i 2 przyjętych przez Komisję ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego wynika, że celem sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej jest ocena wydajności, kwalifikacji i zachowania podczas służby, jakich dowiodła osoba zajmująca dane stanowisko w trakcie całego okresu oceny. Oceniający ma zatem obowiązek przystąpienia do oceny pracy wykonanej przez tę osobę w trakcie całego okresu oceny w świetle wcześniej ustalonych celów, nawet jeśli nie był on jej przełożonym przez jakiś odcinek czasu w tym okresie. Uproszczonym celem sprawozdania jest więc dostarczenie oceniającemu informacji koniecznych do oceny zadań, jakie oceniany wykonywał podczas tego odcinka czasu w okresie oceny. Tym samym okoliczność, że drugi oceniający powtórzył oceny pierwszego oceniającego za ten sam okres oceny, nie wskazuje na to, że nie przystąpił on do dokonania oceny danej osoby.

(zob. pkt 49)

3.      Obecność, podczas zebrania wspólnego komitetu ds. oceny, w trakcie którego rozpatrywano odwołanie urzędnika w przedmiocie dotyczącego go sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej, członka, z którym ten urzędnik miał niegdyś konflikt, nie może świadczyć o nieprawidłowości postępowania przed tym organem, skoro członek ten, będący tylko zastępcą członka tego komitetu, nie uczestniczył w głosowaniu i nic nie wskazuje na to, że mógł przez samą swą obecność wpłynąć na wynik tego głosowania.

(zob. pkt 59–61)

4.      Z art. 9 ust. 7 akapit drugi przyjętych przez Komisję ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego wynika, że nie można mylić roli oceniającego z odwołania z rolą oceniającego lub zatwierdzającego i że oceniający z odwołania może tym samym, w przypadku gdy wspólny komitet ds. oceny nie przedstawił mu zaleceń, ograniczyć się do ostatecznego przyjęcia sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej, nie uzasadniając swojej decyzji w sposób szczegółowy.

(zob. pkt 78)

5.      Przestrzeganie prawa do obrony w trakcie całego postępowania wszczętego przeciwko osobie, które może prowadzić do aktu dla niej niekorzystnego, stanowi podstawową zasadę prawa wspólnotowego. Zasada ta wymaga, by osoba ta miała możliwość skutecznego przedstawienia swojego stanowiska w przedmiocie informacji, które mogą obciążać ją w przyszłym akcie. Cel ten został osiągnięty w szczególności za pomocą przyjętych przez Komisję ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego, które mają zapewniać zachowanie kontradyktoryjności podczas całego postępowania w sprawie oceny urzędników. Skarżący, który mógł powołać zarzuty na każdym etapie tego postępowania, nie może twierdzić, że naruszone zostało jego prawo do obrony.

(zob. pkt 87–90)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 234/84 Belgia przeciwko Komisji, 10 lipca 1986 r., Rec. str. 2263, pkt 27; sprawa C‑288/96 Niemcy przeciwko Komisji, 5 października 2000 r., Rec. str. I‑8237, pkt 99

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑277/03 Vlachaki przeciwko Komisji, 8 marca 2005 r., Zb.Orz.SP str. I‑A‑57, II‑243, pkt 64

6.      Komentarze o charakterze opisowym zawarte w sprawozdaniu z oceny mają na celu uzasadnienie ocen wyrażonych liczbowo. Komentarze opisowe służą za podstawę oceny, będącej ich wyrazem liczbowym, i pozwalają urzędnikowi zrozumieć otrzymaną ocenę, w konsekwencji komentarze opisowe winny być zgodne w ramach takiego sprawozdania z ocenami wyrażonymi liczbowo. Z uwagi na szeroki zakres uznania przysługujący oceniającym w odniesieniu do ocen pracy osób podlegających ich ocenie, ewentualna niespójność na gruncie takiego sprawozdania z przebiegu kariery nie może jednak uzasadniać stwierdzenia nieważności tego sprawozdania, chyba że jest ona oczywista.

(zob. pkt 109)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑173/04 Carius przeciwko Komisji, 25 października 2006 r., Zb.Orz.SP str. I‑A‑2‑243, II‑A‑2‑1269, pkt 106

7.      O ile swoboda wypowiedzi stanowi podstawowe prawo, z którego korzystają urzędnicy wspólnotowi, o tyle taka swoboda nie może uzasadniać wyrażania przez urzędnika pod adresem swoich przełożonych bezpodstawnych twierdzeń, mogących rzucać cień na ich dobre imię.

(zob. pkt 143)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑100/88 Oyowe i Traore przeciwko Komisji, 13 grudnia 1989 r., Rec. str. 4285, pkt 16

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑146/89 Williams przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu, 26 listopada 1991 r., Rec. str. II‑1293, pkt 72, 76