Language of document : ECLI:EU:F:2007:89

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(tretji senat)

z dne 24. maja 2007

Združeni zadevi F-27/06 in F-75/06

Alessandro Lofaro

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Uradniki – Začasni uslužbenec – Podaljšanje poskusne dobe – Odpustitev po koncu poskusne dobe – Akti, ki posegajo v položaj – Pritožbeni rok – Nedopustnost“

Predmet: Tožbi, vloženi na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katerima A. Lofaro predlaga, prvič, razglasitev ničnosti odločbe organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi, z dne 6. junija 2005 o podaljšanju poskusne dobe, ki jo je opravljal kot začasni uslužbenec, drugič, razglasitev ničnosti odločbe istega organa z dne 28. septembra 2005 o njegovi odpustitvi, tretjič, razglasitev ničnosti poročil o koncu poskusne dobe in, četrtič, naložitev Komisiji, naj mu plača odškodnino.

Odločitev: Tožbi se zavržeta kot nedopustni. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Tožba – Predhodna upravna pritožba – Datum vložitve

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 90(2))

2.      Uradniki – Tožba – Predhodna upravna pritožba – Roki

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 90(2))

3.      Uradniki – Tožba – Akt, ki posega v položaj – Pojem – Odločba o podaljšanju poskusne dobe začasnega uslužbenca

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

1.      Člen 90(2) Kadrovskih predpisov je treba razlagati tako, da pritožba ni „vložena“, ko je poslana instituciji, ampak takrat, ko jo institucija prejme. Načelo pravne varnosti zahteva, da se uporabi ta razlaga, ki edina lahko omogoči upravi, da ve, kdaj začne teči rok, v katerem mora vročiti svojo obrazloženo odločbo v odgovor na pritožbo. Seveda upravi dejstvo, da odtisne žig o vpisu dokumenta, ki ji je poslan, ne omogoča, da kot veljavni datum določi datum vložitve tega dokumenta. Vendar je to vseeno sredstvo dobrega upravljanja, zaradi katerega se lahko – dokler se ne dokaže nasprotno – domneva, da je uprava navedeni dokument prejela na navedeni datum.

(Glej točke od 36 do 39.)

Napotitev na:

Sodišče: 26. november 1981, Michel proti Parlamentu, 195/80, Recueil, str. 2861, točki 8 in 13;

Sodišče prve stopnje: 25. september 1991, Lacroix proti Komisiji, T‑54/90, Recueil, str. II‑749, točki 28 in 29;

Sodišče za uslužbence: 15. maj 2006, Schmit proti Komisiji, F‑3/05, ZOdl. JU, str. I‑A‑1‑9 in II‑A‑1‑33, točki 28 in 29.

2.      Uradnik se ne more sklicevati na opravičljivo zmoto, ki bi lahko upravičila prepozno vložitev pritožbe, ker je uprava v odgovoru na predhodno pritožbo navedla, da je datum vložitve te pritožbe datum, ki ga je uradnik navedel na pritožbi, in ne datum, ko je pritožba prispela v upravo. Zgolj netočnega datuma, ki je poleg tega naveden na drugem dokumentu, kot je odločba, ki je predmet nove pritožbe, namreč ni mogoče obravnavati, kot da lahko glede datuma, na katerega se pritožba šteje za vloženo v smislu člena 90(2) Kadrovskih predpisov, povzroči dopustno zmedo pri posamezniku, ki je ravnal v dobri veri in je izkazal potrebno skrbnost, ki se zahteva od običajno obveščene osebe.

Take zmede, ki povzroči opravičljivo zmoto, ne ustvarjajo niti okoliščine, če se jih predpostavlja kot dokazane, da je, na eni strani, po notranjem pravu večine držav članic upoštevni datum za ugotovitev, ali je bila upravna pritožba vložena pravočasno, datum njenega odpošiljanja in ne datum, ko jo je upravni organ prejel, da, na drugi strani, Komisija upošteva datum odpošiljanja za druge postopke, razen za pritožbo iz člena 90(2) Kadrovskih predpisov, ali da, nazadnje, v primerih, ko je datum, ki ga je treba upoštevati za vložitev pritožbe ali tožbe, datum prejema, Komisija o tem izrecno obvesti zainteresirane osebe.

(Glej točke od 47 do 49.)

3.      Nedopustni so predlogi za razglasitev ničnosti odločbe o podaljšanju poskusne dobe začasnega uslužbenca in poročil o poskusni dobi, na katere se je organ, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposlitvi, oprl pri sprejetju odločbe o odpustitvi tega uslužbenca. Namreč, če je odločba o odpustitvi v delu, v katerem dokončno določa stališče uprave in s tem neposredno in takoj vpliva na interese uslužbenca, akt, ki posega v položaj tega uslužbenca, to ne velja za poročila o poskusni dobi in odločbo o podaljšanju poskusne dobe, ki so samo pripravljalni akti za sprejetje odločbe o odpustitvi.

S tako ugotovitvijo se tožeči stranki ne odvzame učinkovitega pravnega sredstva. V primeru odpustitve uslužbenca po koncu poskusne dobe ima ta namreč možnost vložiti tožbo zoper to odločbo in uveljavljati nepravilnost predhodnih aktov, ki so tesno povezani z njo.

(Glej točke od 59 do 61, 68 in 70.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 8. marec 2005, D proti EIB, T-275/02, ZOdl. JU, str. I‑A‑51 in II‑211, točka 45.