Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 25. února 2013 - Essent Energie Productie BV, další účastník řízení: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Věc C-91/13)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Raad van State

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Essent Energie Productie BV, andere partij:

Další účastník řízení: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Předběžné otázky

Může se v takovém případě, jako je případ v původním řízení, objednatel, kterého je nutné podle čl. 2 odst. 1 Wet arbeid vreemdelingen 1994 považovat za zaměstnavatele dotčených tureckých zaměstnanců, dovolávat vůči nizozemskému státu klauzule "standstill" uvedené v článku 13 rozhodnutí č. 1/802 nebo klauzule "standstill" uvedené v článku 41 dodatkového protokolu?

a.    Má být klauzule "standstill" uvedená v článku 13 rozhodnutí č. 1/80 nebo klauzule "standstill" uvedená v článku 41 dodatkového protokolu vykládána tak, že brání zavedení zákazu ve smyslu čl. 2 odst. 1 Wet arbeid vreemdelingen 1994 určeného objednateli, aby poskytl práci státním příslušníkům třetího státu, v tomto případě Turecka, bez pracovního povolení v Nizozemsku, pokud jsou tito pracovníci zaměstnáni u německého podniku a pracují pro objednatele v Nizozemsku prostřednictvím podniku využívajícího pracovníky zaměstnané jiným podnikem?

b.    Je v této souvislosti relevantní, že zaměstnavateli bylo již před vstupem klauzule "standstill" v článku 41 dodatkového protokolu, jakož i klauzule "standstill" v článku 13 rozhodnutí č. 1/80 v platnost zakázáno zaměstnávat cizince na základě pracovní smlouvy bez pracovního povolení a že tento zákaz byl rozšířen rovněž před vstupem v platnost klauzule "standstill" uvedené v článku 13 rozhodnutí č. 1/80 na podniky využívající pracovníky zaměstnané jiným podnikem, ke kterým jsou vysíláni cizinci?

____________

1 - Rozhodnutí č. 1/80 Rady přidružení ze dne 19. září 1980 o vývoji přidružení mezi EHS a Tureckem.

2 - Podepsaný v Bruselu dne 23. listopadu 1970 a uzavřený, schválený a potvrzený jménem Společenství nařízením Rady (EHS) č. 2760/72 ze dne 19. prosince 1972 (Úř. věst. L 293, s. 1).