Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 25. februārī iesniedza Raad van State (Nīderlande) - Essent Energie Productie BV, otrs lietas dalībnieks: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(lieta C-91/13)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Iesniedzējtiesa

Raad van State

Lietas dalībnieki pamatalietā

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Essent Energie Productie BV

Otrs lietas dalībnieks: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Prejudiciālie jautājumi

Vai pasūtītājs, kurš saskaņā ar Wet arbeid vreemdelingen 1994 2. panta 1. punktu ir jāuzskata par attiecīgo Turcijas darba ņēmēju darba devēju, tādā gadījumā kā pamatlietā attiecībā pret Nīderlandes valsti var atsaukties uz Lēmuma Nr. 1/80 2 13. pantā paredzēto klauzulu par atturēšanos no jebkādas darbības vai Papildprotokola  41. pantā paredzēto klauzulu par atturēšanos no jebkādas darbības?

a.    Vai Lēmuma Nr. 1/80 13. pantā paredzētā klauzula par atturēšanos no jebkādas darbības vai Papildprotokola 41. pantā paredzētā klauzula par atturēšanos no jebkādas darbības ir jāinterpretē tādējādi, ka tā nepieļauj ieviest pasūtītājam izvirzītu aizliegumu Wet arbeid vreemdelingen 1994 2. panta 1. punkta izpratnē ļaut nodarbināt darba ņēmējus, trešās valsts - šajā gadījumā Turcijas - pilsoņus Nīderlandē bez darba atļaujas, ja šie darba ņēmēji ir nodarbināti Vācijas uzņēmumā un Nīderlandes uzņēmums viņus ir iznomājis darbam pie pasūtītāja Nīderlandē?

b.    Vai šajā ziņā ir nozīme tam, ka darba devējam jau gan pirms Papildprotokola 41. pantā paredzētās klauzulas par atturēšanos no jebkādas darbības, gan arī pirms Lēmuma Nr. 1/80 13. pantā paredzētās klauzulas par atturēšanos no jebkādas darbības spēkā stāšanās bija aizliegts bez darba atļaujas nodarbināt ārvalstnieku uz darba līguma pamata un ka šis aizliegums arī pirms Lēmuma Nr. 1/80 13. pantā paredzētās klauzulas par atturēšanos no jebkādas darbības spēkā stāšanās esot ticis attiecināts uz iznomājošiem uzņēmumiem, uz kuriem darbā tiek norīkoti ārvalstnieki?

____________

1 - Asociācijas padomes 1980. gada 19. septembra Lēmums Nr. 1/80 par EEK-Turcijas asociācijas attīstību.

2 - Parakstīts Briselē 1970. gada 23. novembrī un Kopienas vārdā noslēgts, apstiprināts un ratificēts ar Padomes 1972. gada 19. decembra Regulu (EEK) Nr. 2760/72 (OV L 293, 1. lpp.).