Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 25. februára 2013 - Essent Energie Productie BV, ďalší účastník konania: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(vec C-91/13)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Essent Energie Productie BV

Ďalší účastník konania: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Prejudiciálne otázky

Môže sa v prípade, o aký ide v konaní vo veci samej, objednávateľ, ktorý sa má podľa článku 2 ods. 1 Wet arbeid vreemdelingen 1994 považovať za zamestnávateľa dotknutých tureckých pracovníkov, odvolávať voči Holandskému kráľovstvu na klauzulu "standstill" článku 13 rozhodnutia č. 1/802 alebo na klauzulu "standstill" článku 41 dodatkového protokolu?

a)    Má sa klauzula "standstill" článku 13 rozhodnutia č. 1/80 alebo klauzula "standstill" článku 41 dodatkového protokolu vykladať v tom zmysle, že bráni zavedeniu zákazu pre objednávateľa v zmysle článku 2 ods. 1 Wet arbeid vreemdelingen 1994, aby zamestnával pracovníkov so štátnou príslušnosťou tretej krajiny, v tomto prípade Turecka, ktorí nemajú v Holandsku pracovné povolenie, ak sú títo pracovníci zamestnancami nemeckého podniku a prostredníctvom holandského užívateľského podniku pracujú pre objednávateľa v Holandsku?

b)    Je v tejto súvislosti relevantné, že už pred nadobudnutím účinnosti klauzuly "standstill" článku 41 dodatkového protokolu, ako aj klauzuly "standstill" článku 13 rozhodnutia č. 1/80 platil pre zamestnávateľa zákaz zamestnávať cudzinca bez pracovného povolenia na základe pracovnej zmluvy a že tento zákaz bol už aj pred nadobudnutím účinnosti klauzuly "standstill" článku 13 rozhodnutia č. 1/80 rozšírený na užívateľské spoločnosti, do ktorých sú cudzinci vyslaní?

____________

1 - Rozhodnutie asociačnej rady č. 1/80 z 19. septembra 1980 o dohode o pridružení medzi EHS a Tureckom.

2 - Podpísaný v Bruseli 23. novembra 1970 a uzavretý, schválený a potvrdený v mene Spoločenstva nariadením Rady (EHS) č. 2760/72 z 19. decembra 1972 (Ú. v. ES L 293, s. 1; Mim. vyd. 11/011 s. 41).