Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 25. februarja 2013 - Essent Energie Productie BV, druga stranka: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Zadeva C-91/13)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad van State

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Essent Energie Productie BV

Druga stranka: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali se lahko v primeru, kot je ta iz postopka v glavni stvari, naročnik, ki se v skladu s členom 2(1) Wet arbeid vreemdelingen 1994 šteje za delodajalca zadevnih turških delavcev, v razmerju do nizozemske države sklicuje na klavzulo "standstill" iz člena 13 Sklepa št. 1/802 ali klavzulo "standstill" iz člena 41 Dodatnega protokola?

a.    Ali je treba klavzulo "standstill" iz člena 13 Sklepa št. 1/80 ali klavzulo "standstill" iz člena 41 Dodatnega protokola razlagati tako, da nasprotuje uvedbi prepovedi v smislu člena 2(1) Wet arbeid vreemdelingen 1994 za naročnika, da delavci z državljanstvom tretje države, v tem primeru Turčije, zanj na Nizozemskem opravljajo delo brez delovnega dovoljenja, če so zaposleni pri nemškem podjetju in za naročnika delajo na Nizozemskem prek nizozemskega podjetja uporabnika?

b.    Ali je v zvezi s tem upoštevno, da je bilo delodajalcu že pred začetkom veljavnosti tako klavzule "standstill" iz člena 41 Dodatnega protokola kot klavzule "standstill" iz člena 13 Sklepa št. 1/80 prepovedano, da tujec zanj opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi brez delovnega dovoljenja, in da je bila ta prepoved prav tako pred začetkom veljavnosti klavzule "standstill" iz člena 13 Sklepa št. 1/80 razširjena na podjetja uporabnike, v katera so tujci napoteni?

____________

1 - Sklep Pridružitvenega sveta št. 1/80 z dne 19. septembra 1980 o razvoju pridružitve EGS-Turčija.

2 - Dodatni protokol, ki je bil podpisan 23. novembra 1970 v Bruslju ter sprejet, odobren in potrjen v imenu Skupnosti z Uredbo Sveta (EGS) št. 2760/72 z dne 19. decembra 1972 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 11, str. 41).