Language of document :

Решение на Съда (втори състав) от 11 септември 2014 г. (преюдициално запитване от Raad van State — Нидерландия) — Essent Energie Productie BV/ Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(C-91/13)1

(Споразумение за асоцииране ЕИО—Турция — Член 41, параграф 1 от Допълнителния протокол и член 13 от Решение № 1/80 — Приложно поле — Въвеждане на нови ограничения на свободата на установяване, на свободното предоставяне на услуги и на условията за достъп до работа — Забрана — Свободно предоставяне на услуги — Членове 56 ДФЕС и 57 ДФЕС — Командироване на работници — Граждани на трети държави — Изискване за разрешително за работа при предлагане за наемане на работна ръка)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Raad van State

Страни в главното производство

Жалбоподател: Essent Energie Productie BV

Ответник: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Диспозитив

Членове 56 ДФЕС и 57 ДФЕС следва да се тълкуват в смисъл, че не допускат правна уредба на държава членка като разглежданата в главното производство, съгласно която предлагането за наемане на работници, граждани на трети държави, от предприятие, установено в друга държава членка, на предприятие ползвател, установено в първата държава членка, което използва тези работници за извършване на работа за сметка на друго предприятие, установено в същата държава членка, е обвързано от условието тези работници да имат разрешително за работа.

____________

1 ОВ C 147, 25.5.2013 г.