Language of document :

Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 11. septembra spriedums (Raad van State (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Essent Energie Productie BV/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(lieta C-91/13) 1

EEK un Turcijas asociācijas līgums – Papildprotokola 41. panta 1. punkts un Lēmuma Nr. 1/80 13. pants – Piemērošanas joma – Jaunu ierobežojumu brīvībai veikt uzņēmējdarbību, pakalpojumu sniegšanas brīvībai un nosacījumiem piekļuvei darbam ieviešana – Aizliegums – Pakalpojumu sniegšanas brīvība – LESD 56. un 57. pants – Darba ņēmēju norīkošana darbā – Trešo valstu pilsoņi – Prasība saņemt darba atļauju darbaspēka nodrošināšanai

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Raad van State

Pamatlietas puses

Prasītāja: Essent Energie Productie BV

Atbildētājs: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rezolutīvā daļa:

LESD 56. un 57. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem netiek pieļauts tāds tiesiskais regulējums kā pamatlietā minētais, saskaņā ar kuru, ja citā dalībvalstī dibināts uzņēmums darbiniekus – trešo valstu pilsoņus – nodrošina pirmajā dalībvalstī dibinātam lietotājuzņēmumam, kurš šo darbaspēku izmanto cita šajā pašā dalībvalstī dibināta uzņēmuma labā, tad šāda nodrošināšana ir pakārtota nosacījumam, ka šiem darbiniekiem ir jāsaņem darba atļauja.

____________

1      OV C 147, 25.5.2013.