Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 11 septembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Raad van State – Țările de Jos) – Essent Energie Productie BV/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Cauza C-91/13)1

[Acordul de asociere CEE-Turcia – Articolul 41 alineatul (1) din Protocolul adițional și articolul 13 din Decizia nr. 1/80 – Domeniu de aplicare – Introducerea de noi restricții privind libertatea de stabilire, libera prestare a serviciilor și condițiile de acces la încadrarea în muncă – Interdicție – Libera prestare a serviciilor – Articolele 56 TFUE și 57 TFUE – Detașare de lucrători – Resortisanți ai unor țări terțe – Cerința unui permis de muncă pentru punerea la dispoziție de forță de muncă]

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Raad van State

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Essent Energie Productie BV

Pârât: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dispozitivul

Articolele 56 TFUE și 57 TFUE trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări a unui stat membru precum cea în discuție în litigiul principal, în temeiul căreia, atunci când lucrători resortisanți ai unor țări terțe sunt puși de către o întreprindere stabilită într-un alt stat membru la dispoziția unei întreprinderi utilizatoare stabilite în primul stat membru cu scopul de a efectua lucrări pentru o altă întreprindere stabilită în acest stat membru, o astfel de punere la dispoziție este supusă condiției ca acești lucrători să fi făcut obiectul unui permis de muncă.

____________

1     JO C 147, 25.5.2013.