Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 28 december 2018 – A.B., C.D., E.F., G.H., I.J. mot Krajowa Rada Sądownictwa

(Mål C-824/18)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i det nationella målet

Klagande: A.B., C.D., E.F., G.H., I.J.

Motpart: Krajowa Rada Sądownictwa

Tolkningsfrågor

1) Ska artikel 2 jämförd med artiklarna 4.3 tredje meningen, 6.1 och 19.1 FEU i förening med artikel 47 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och artikel 9.1 i rådets direktiv 2000/78/EG samt artikel 267 tredje stycket FEUF tolkas så,

att det föreligger ett åsidosättande av rättsstatsprincipen samt rätten till ett effektivt rättsmedel och ett effektivt domstolsskydd om den nationella lagstiftaren i ett enskilt förfarande beträffande utövandet av domarämbetet vid en domstol i sista instans i en medlemsstat (Sąd Najwyższy) visserligen föreskriver en rätt att inge klagomål, men det beslut från den gemensamma prövningen och bedömningen av alla kandidater för Sąd Najwyższy vid det urvalsförfarande som föregår vidarebefordran av ansökan om utnämning till domare vid nämnda domstol emellertid vinner laga kraft och får effekt om det inte överklagas av samtliga deltagare i urvalsförfarandet, vilket även omfattar den kandidat vars ansökan vidarebefordrats och således inte har något intresse av att överklaga detta beslut, vilket innebär

–    att rättsmedlet förlorar sin verkan och den behöriga domstolen inte har någon möjlighet att genomföra en verklig kontroll av ovannämnda urvalsförfarande,

–    att detta i en situation när förfarandet även omfattar de domartjänster vid Sąd Najwyższy som hittills tillsatts med domare som omfattas av den nya lägre pensionsåldern, utan att de aktuella domarna har kunnat bestämma om de önskar utnyttja den lägre pensionsåldern, mot bakgrund av principen om domares oavsättlighet – om det antas att denna åsidosätts – kan antas påverka omfattningen och resultatet av domstolskontrollen av det urvalsförfarande som genomförts?

2) Ska artikel 2 jämförd med artiklarna 4.3 tredje meningen och 6.1 FEU jämförda med artiklarna 15.1 och 20 jämförda med artiklarna 21.1 och 52.1 i stadgan om de grundläggande rättigheterna jämförda med artikel 2.1 och 2.2 a och artikel 3.1 a i rådets direktiv 2000/78/EG samt artikel 267 tredje stycket FEUF tolkas så,

att det föreligger ett åsidosättande av rättsstatsprincipen, likabehandlingsprincipen och principen om likabehandling vid anställning inom offentlig förvaltning – utövande av domarämbetet vid Sąd Najwyższy – om det i ett enskilt förfarande beträffande utövandet av domarämbetet vid Sąd Najwyższy visserligen föreskrivs en rätt inge klagomål till den behöriga domstolen, men en utnämning av domare vid Sąd Najwyższy som rör en ledig domartjänst, på grund av de bestämmelser som beskrivs i den första frågan avseende rättskraft, kan genomföras utan någon kontroll av nämnda urvalsförfarande från den behöriga domstolen – under förutsättning att en sådan kontroll har begärts – och denna bristande kontrollmöjlighet innebär ett åsidosättande av rätten till likvärdig tillgång till offentlig tjänst, vilket strider mot det allmänna intresset, och att det innebär ett åsidosättande av principen om jämvikten mellan institutionerna om det organ i en medlemsstat som ska värna domstolarnas och domarnas oberoende (Nationella domstolsrådet) vid vilket förfarandet beträffande utövandet av domarämbetet vid Sąd Najwyższy äger rum är sammansatt så, att företrädarna för rättsväsendet i detta organ väljs av de lagstiftande myndigheterna?

____________