Language of document :

Žaloba podaná dne 22. února 2018 – Grange Backup Power v. Komise

(Věc T-110/18)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Grange Backup Power Ltd (Dublin, Irsko) (zástupci: M. Segura Catalán a M. Clayton, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise C(2017) 7789 final ze dne 24. listopadu 2017 o kapacitním mechanismu Irska (SA.44464 (2017/N)) provedené Irskem;

zrušil rozhodnutí Komise C(2017) 7794 final ze dne 24. listopadu 2017 o kapacitním mechanismu Severního Irska (SA.44465 (2017/N)) provedené Spojeným královstvím; and

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jeden žalobní důvodu založený na tvrzení, že Komise nezahájila formální šetření podle čl. 108 odst. 2 SFEU a čl. 4 odst. 4 prováděcího nařízení1 bez ohledu na pochybnosti o slučitelnosti celoostrovního mechanismu finanční podpory (CRM) se státní podporou a pravidly vnitřního trhu, čímž zbavila žalobkyni jejích procesních práv. Tato žaloba je rozdělena do čtyř částí:

první část se týká existence závažných obtíží, o kterých svědčí trvání a okolnosti řízení;

druhá část tvrdí, že Komise měla mít pochybnosti ohledně souladu SFEU a mechanismu, jakým má být financován mechanismus finanční podpory;

třetí část tvrdí, že Komise měla mít pochybnosti ohledně slučitelnosti CRM s vnitřním trhem, zejména s Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020;2

ve čtvrté části žalobního důvodu žalobkyně tvrdí, že Komise měla mít při svém posouzení CRM pochybnosti vyplývající z dopadů oznámení Spojeného království o vystoupení z Evropské unie.

____________

1 Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. 2015, L 248, s. 9).

2 Sdělení Komise – Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020 (Úř. věst. 2014, C 200, s. 1).