Language of document :

22. veebruaril 2018 esitatud hagi – Grange Backup Power versus komisjon

(kohtuasi T-110/18)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Grange Backup Power Ltd (Dublin, Iirimaa) (esindajad: advokaadid M. Segura Catalán ja M. Clayton)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 24. novembri 2017. aasta otsus C(2017) 7789 final, mis käsitleb Iirimaa võimsuse tagamise mehhanismi (SA.44464 (2017/N)), mida Iirimaa rakendas;

tühistada komisjoni 24. novembri 2017. aasta otsus C(2017) 7794 final, mis käsitleb Põhja-Iiri võimsuse tagamise mehhanismi (SA.44465 (2017/N)), mida rakendas Ühendkuningriik; ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja ühe väite, mis tugineb asjaolule, et komisjon ei alustanud ametlikku uurimismenetlust vastavalt ELTL artikli 108 lõikele 2 ja menetluse aluseks oleva määruse1 artikli 4 lõikele 4, sõltumata kahtlustest ülesaarelise võimsuse tagamise mehhanismi kooskõla suhtes riigiabi ja siseturgu käsitlevate eeskirjadega, rikkudes seega hageja menetluslikke õigusi. Väide koosneb neljast osast:

esimene osa viitab tõsistele raskustele, mis tekkisid menetluse ajal ja asjaoludes;

teises osas väidetakse, et komisjonil oleks pidanud tekkima kahtlus, kas võimsuse tagamise mehhanismi rahastamine on Euroopa Liidu toimimise lepinguga kooskõlas;

kolmandas osas väidetakse, et komisjonil oleks pidanud tekkima kahtlus, kas võimsuse tagamise mehhanism on kooskõlas siseturu nõuetega ning eelkõige keskkonna- ja energiaalase riigiabi suunistega aastateks 2014–2020;2

neljandas osas väidab hageja, et komisjonil oleks pidanud tekkima kahtlused oma hinnangus võimsuse tagamise mehhanismi kohta tulenevalt Ühendkuningriigi teatest, mis puudutas viimase lahkumist Euroopa Liidust.

____________

1 Nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT 2015, L 248, lk 9).

2 Komisjoni teatis – Keskkonna- ja energiaalase riigiabi suunised aastateks 2014–2020 (ELT 2014, C 200, lk 1).